BİR VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI

 

BÖLÜM 1

BİR VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI

 

 

1.1 Giriş

SQL ile gerçekleştirilecek işlemlerde, üzerinde işlem yapılacak olan veri tabanı kütükleri ya da tablolar, bir veri tabanı içinde oluşturulur.Bu veri tabanını oluşturmak için,

CREATE DATABASE isim;

şeklindeki SQL komutunu kullanmak gerekir.Bu komut belirtilen isim’deki veri tabanını oluşturur.(Burada veri tabanı, içinde çok sayıda veri tabanı kütüğü ya da SQL terimleri ile tablo bulunan bir çevre bellek bölgesidir ya da bir alt dizin (subdirectory) adıdır.)

Veri tabanı içersinde, bir işletmenin çeşitli faaliyetleri ile ilişkili aşağıdaki tür de bilgiler yüklemek istediğimizi varsayalım:

 

Personel Tablosu:

Sicil No Sos. Güv. No Ad Soyad Doğum Tarihi Adres Cinsiyet Maaş Böl-No Yön. Sos. Güv. No

 

Bölüm Tablosu:

Bölüm Adı Bölüm No Yönetici Sosy. Güvenlik No

 

Yer Tablosu:

Bölüm No Bulunduğu Yer

 

Proje Tablosu:

Proje Adı Proje No Yer Bölüm No

 

Çalışma Tablosu:

Personel Sos. Güv. No Proje No Saat

 

Bağımlılık Tablosu:

Personel Sos. Güv. No Bağl. Old. İsim Cinsiyet Doğum Tarihi İlişki

 

Parça Tablosu:

Parça No Parça Adı Proje No Fiyat Ağırlık

 

Satıcı Tablosu:

Satıcı No Adı Adres

 

Parça-Satıcı Tablosu:

Satıcı No Parça No Miktar

 

Bu tabloların her sütunu, tabloda saklanan verilerle ilişkili bir özelliği (attribute) belirtmektedir. Her tablo satırı, birbiri ile ilişkili verileri saklamaktır. Tablolar arası ilişkiler ise, müşterek özellikler (sütunlar) sayesinde gerçekleştirilecektir. Örneğin, “İstanbul’da yürütülen projelerde çalışan kişileri listeleyiniz.” şeklindeki bir talep, Proje, Çalışma ve Personel tablolar arasıda ilişki kurulmasını gerektirecek ve örneğin, Proje tablosunda, Yer alanında İstanbul bulunan projelerin Proje No’ları ile Çalışma tablosundaki Proje No’ları mukayese edilecek, aynı olanları için; Çalışma tablosundan alınacak Personel Sos.Güv. No’ları ile Personel tablosunda arama yapılacak, bulunan kişilere ait bilgiler Personel tablosundan listelenecektir. Bu tür işlemlerle ilişkili SQL komutları ilerdeki bölümlerde verilecektir.

 

1.2 Tabloların Yaratılması

SQL ile giriş bölümünde verilen tabloların yaratılması için, CREATE TABLE komutunu uygun şekli ile kullanmak gerekir. Aşağıdaki, bu tabloları yaratacak SQL komutları verilmiştir.

CREATE TABLE tabloadı;

komutu ile tablolar oluşturulur.Bu komutu kullanırken SQL’in uygun veri tipleri kullanılır.

 

ÖRNEK:        CREATE TABLE Personel

(sicil INTEGER NOT NULL,

sosy_g_no CHAR(8) NOT NULL

ad CHAR(10) NOT NULL,

soyad CHAR(10) NOT NULL,

dog_tar DATE, adres CHAR(50),

cinsiyet LOGICAL, maas NUMERIC(13,2),

bol_no SMALLINT, yon_s_g_n CHAR(8));

 

Yukarıdaki örnekte Giriş kısmında verilen Personel Tablosunun nasıl oluşturulduğu verilmiştir. Diğer tablolarda aynı şekilde gerekli SQL veri tipleri kullanılarak yaratılır.

NOT NULL ifadesi söz konusu alan ile ilişkili olarak mutlaka veri yüklenmesi gerektiğini, ilgili alanın boş bırakılmayacağını anlatmaktadır.NOT NULL ifadesi yoksa, o alan NULL anlamındadır.Yani o alan ilişkili olarak veri yüklenmemesi durumuna da müsaade edilmektedir.

 

 

1.3 SQL’de Veri Tipleri

Tabloların oluşturulması için kullanılan CREATE TABLE komutu içersinde, tablonun her sütunu için kullanılan isimlerin her birinin farklı tiplerde tanımlandığını gözlediniz. Bu tanımları içinde CHAR, VARCHAR, INTEGER, SMALLINT, DATE, LOGICAL, NUMERIC(x,y) gibi ifadeler, SQL içinde tablodaki alanlara (sütun adı, attribute) yüklenebilecek veri tiplerini belirten sözcüklerdir. Tablo 1.1’de SQL’de mümkün veri tipleri ve özellikleri görülmektedir.

Tablo 1.1 SQL’de Veri Tipleri.

VERİ TİPİ

SQL KOMUTU

ÖZELLİĞİ

1)Sabit uzunluklu karakter CHAR(Uzunluk)

ÖRNEK: CHAR(15) gibi.

Sayısal işleme sokulmayacak veriler için kullanılır.Adres,isim,açıklama v.b. Uzunluk sabit olarak belirlenir. Maksimum uzunluk 254 karakterdir.
2)Değişken uzunluklu karakter VARCHAR(Uzunluk)

Buradaki uzunluk, maksimum uzunluktur.Veri daha kısa ise, uzunluğun gerektiği kadarı kullanılır.

ÖRNEK: VARCHAR(23) gibi.

Karakter türündeki veriler gibidir. Tek fark, uzunluk değişkendir; yani verinin gerektirdiği uzunluk kullanılır.Bu veri tipi standart değildir.Her derleyicide bulunmaz.
3)Nümerik tam sayı INTEGER -2147483648 ile +2147483647 arasındaki tam sayılar için kullanılır.Ondalıklı nokta kullanılamaz.Bellekte 4 byte’lik yer kaplar.
4)Nümerik kısa tam sayı SMALLINT -32768 ile +32767 arasındaki tamsayılardır.Bu veri tipi standart değildir.Bazı derleyicilerde tanımlanmamıştır.Bu durumda veri tipi INTEGER’a çevrilir.
5)Ondalık sayı DECIMAL(x,y)

REAL(x,y)

ya da

NUMERIC(x,y) şeklinde tanımlanabilir.

x sayısı maksimum hane (digit) sayısı, y ondalık noktadan sonraki hane sayısıdır. x en fazla 20 olabilir. y  0-18 arasındadır.

Örnek: -10.22 veya 1056.82 gibi sayılar.

6)Üstel sayı FLOAT(x,y)

 

x sayısı toplam hane (digit) miktarıdır.Maksimum değer 20’dir. y ondalık noktadan sonraki hane sayısıdır. 0-18 arasındadır.

0.1 E-307 ile 0.9 E+308 arasındaki değerleri alabilir.Çok küçük ve çok büyük sayılar için uygun olan veri tipidir.

7)Tarih türü veriler DATE Tarih türü bilgiler üzerinde işlem yapma imkanı sağlar.SQL için standart bir veri tipi değildir.Bir gerçekleştirimden diğerine farklı şekilde kullanımı mümkündür.
8)Mantıksal veri LOGICAL Doğru (True, .T.) ya da yanlış (False, .F.) şeklinde değer alabilen veriler için kullanılır.
9)Zaman türü veriler TIME ss:dd:snsn (saat, dakika, saniye) şeklinde veriler için kullanılır. Standart değildir.
10)Tarih ve zaman türü veriler TIMESTAMP Tarih ve zaman türü verilerin bir karışık şeklinde kullanılan veriler içindir.Standart değildir.
11)Grafik türü veriler GRAPHIC(n) n adet 16 bitlik karakterden oluşan bir sabit uzunluklu bilgi tanımlamak için kullanılır. (Karakter türü veri, 8 bitlik karakterden oluşmaktadır.) Standart değildir.
12)Değişken uzunluklu grafik türü veri VARGRAPHIC(n) n adet 16 bitlik karakterden oluşan değişken uzunluklu (n maksimum uzunluktur.) bir bilgi tanımlamak için kullanılır. Standart değildir.

 

SQL’de kabul edilen, zaman ve tarih formatları Tablo 1.2 ve Tablo 1.3’te verilmiştir.

 

 

 

Tablo 1.2 SQL’de Tarih Formatları.

STANDART ADI
TARİH FORMATI
ÖRNEK
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) yyyy-aa-gg

y –yıl

a –ay

g –gün

1992-11-29
IBM ABD Standardı USA aa/gg/yyyy 11/29/1992
IBM Avrupa Standardı EUR gg.aa.yyyy 29.11.1992
Japon Endüstri Standardı JIS yyyy-aa-gg 1992-11-29

 

Tablo 1.3 SQL’de Zaman Formatları.

STANDART ADI
ZAMAN FORMATI
ÖRNEK
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) SS.dd.ss

S –saat

d -dakika

s –saniye

16.25.07

 

 

 

IBM ABD Standardı USA SS:dd AM veya PM 16:25 PM
IBM Avrupa Standardı EUR SS.dd.ss 16.25.07
Japon Endüstri Standardı JIS SS:dd:ss 16:25:07

 

1.4 Tablolara Veri Yüklenmesi

Bir tabloya veri girişi (veri yüklemesi) işlemi için;

INSERT INTO Tabloadı VALUES

komutu kullanılır.

 

ÖRNEK:        INSERT INTO Kimlik

VALUES (‘Ahmet’,’Yılmaz’,’25.12.1975’,’Trabzon’);

 

1.5 Tablodaki Sutün İsimleri ve Tablo İsimleri İle İlişkili Kurallar

 • İsim uzunlukları 18 karaktere kadar olabilir. (Bazı SQL uygulamalarında 8 karaktere kadar)
 • İlk karakter bir harf olmalıdır. Onu izleyen karakterler, harf, rakam ya da alt çizgi sembolü ( _ ) olabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 2

TEK TABLO İÇİNDE SORGULAMALAR

 

 

2.1 Giriş

SQL içinde, tek bir tablo içinde çeşitli kriterlere göre bilgi sorgulama, bilgiyi sıralı olarak elde etme, bilgi özetleme, ortalama vb. gibi matematiksel işlemleri gerçekleştirmeyi sağlayan komut ve fonksiyonlar vardır. Ayrıca, doğal olarak, aynı tipte işlemleri birden çok tabloyu birlikte ele alarak gerçekleştirmekte mümkündür.

Bu bölümde öncelikle tek tablo ile ilişkili sorgulamalar ve gerekli SQL komutları incelenecektir.

 

 

2.2 Temel SQL Sorgulamaları  Select Komutu

Tek tablodan gerekli bilgileri elde etmek için sorgulama yapabilecek SQL komutu olan SELECT’in en basit şekli aşağıdaki gibidir.

 

SELECT *

FROM Tabloadı;

 

Bu komut Tabloadı kısmında adı yazılı tablo içindeki bütün bilgileri koşulsuz olarak listeleyecektir. SELECT sözcüğünü izleyen kısımda * sembolünün bulunması, ilgili tablodaki bütün sütun (kolon) isimlerinin ve ilgili bilgilerin listelenmesini sağlayacaktır. Burda istersek * sembolü yerine bütün alanların adını veya işlem yapacağımız alan ya da alanların adını yazarız.

 

ÖRNEK:        SELECT *

FROM Kimlik;

 

ÖRNEK:        SELECT ad,soyad,dogumtar,dogumyer

FROM Kimlik;

 

Yukarıdaki iki örnekte Kimlik isimli tablodaki bütün alanları listeler. Eğer sadece ad alanının listelenmesini istersek;

 

SELECT ad

FROM Kimlik;

 

yazarız.

2.3 Tekrarlı Satırların Ortadan Kaldırılması

SQL dilindeki tablo yapısı, formal olarak tanımlanan ilişkisel veri tabanı tablo yapısından farklıdır. SQL de tablo içinde, birbirinin aynı data içeren satırlara müsaade edilir.(İlişkisel veri modelinde ise müsaade edilmez.)

Birbirinin aynı olan satırların, listeleme esnasında, bir kez yazılması için, SELECT komutuna DISTINCT sözcüğü eklenir.

 

SELECT DISTINCT Sat_no

FROM Par_sat;

 

Bu komut ile Par_sat adlı tablodan Sat_no‘lar tekrarsız olarak listelenecektir. Örneğin;

 

Par_sat

Sat_no Par_no Miktar
S1 P1 200
S1 P3 300
S2 P1 50
S2 P4 150

 

şeklinde bilgi içeriyorsa, komutun icrası sonucu

 

Sat_no

S1
S2

listesi elde edilecektir.

 

 

2.4 Tablo Bilgilerinin Sıralanmış Olarak Listelenmesi

Tablodan listelenecek bilgilerin, belirli bir sütun adına göre (ad’a göre v.b.) sıralanmış olarak görüntülenmesi için, SELECT komutuna ORDER BY sözcüğü ilave edilir.

 

ÖRNEK: Personel isimli bir tabloda sicil, ad, soyad, maas sütunları olsun. Maaşa göre artan sırada (küçükten büyüğe doğru) sıralı olarak listeleyiniz.

 

sicil ad soyad maas
2746 Ali Can 7800000
1728 Ayşe Şener 5600000
1116 Mert Okan 8950000
1022 Melih Berkan 7500000

 

SELECT sicil,ad,soyad,maas

FROM Personel

ORDER BY maas ASC;

 

SONUÇ:

sicil ad soyad maas
1728 Ayşe Şener 5600000
1022 Melih Berkan 7500000
2746 Ali Can 7800000
1116 Mert Okan 8950000

 

ASC sözcüğü ascending (artan) anlamındadır. Veriler azalan sırada (büyükten küçüğe ya da alfabetik olarak Z’den A’ya doğru) sıralamak için ASC yerine DESC (descending) sözcüğü kullanılmalıdır.

2.5 Birden Çok Alana Göre Sıralama

Bir tablo içinde verilerin aynı anda birden çok sütun (alana) göre sıralamakta mümkündür. Örneğin Personel tablosunu ad ve maas alanlarına göre sıralamak isteyelim.

 

SELECT sicil,ad,soyad,maas

FROM Personel

ORDER BY ad,brüt;

 

Burada tablo öncelikle ad’a göre artan sırada (A’dan Z’ye doğru) sıralanacak, sadece aynı ad’a sahip olanlar kendi aralarında maas’a göre küçükten büyüğe (artan) sıralanacaktır.

 

sicil ad soyad maas
1215 Ali Can 2000000
3712 Ali Okan 6000000
1152 Ali Mert 8000000
3712 Birol Akın 4000000
8145 Birol Çelen 8500000
1248 Birol Okur 11000000

Şekil 2.1 Ad ve Maaş’a Göre Sıralama.

 

Burada, çok sayıda alana göre sıralama, farklı sıralama kriterlerine göre gerçekleştirilebilir. Örneğin aşağıdaki SELECT komutu ile ad alanına göre artan, soyad alanına göre azalan, maas alanına göre artan sıralanmış tablo elde edilmektedir.

 

SELECT sicil,ad,soyad,maas

FROM Personel

ORDER BY ad ASC,soyad DESC,maas ASC;

 

veya aynı komut için alternatif yazılış:

 

 

SELECT sicil,ad,soyad,maas

FROM Personel

ORDER BY ad,soyad DESC,maas;

 

şeklinde olacaktır. Örnek çıktı aşağıdaki gibidir.

 

sicil ad soyad maas
2742 Ahmet Kaner 8000000
1712 Ahmet Kaner 16000000
3112 Ahmet Berk 17000000
2712 Melih Caner 12000000
1317 Melih Berat 18000000
2718 Zerhan Şen 7000000

Şekil 2.2 Ad’a Göre Artan, Soyad’a Göre Azalan, Maaş’a Göre Artan Sıralama.

 

 

2.6 Koşula Bağlı Olarak Listeleme

SELECT komutu ile bir tablonun satırları içinde sadece verilen bir koşulu sağlayanlar da listelenebilir. Örneğin, maaşı 5000000 ‘dan fazla olan personel listelenmek istenirse, SELECT komutu aşağıdaki gibi yazılmalıdır:

 

SELECT *

FROM Personel

WHERE maas>5000000;

 

Burada WHERE sözcüğünü izleyen kısımda koşul belirtilmektedir. Koşul belirtilirken iki veri birbiri ile karşılaştırılmaktadır. SQL içinde, verileri çeşitli açılardan karşılaştırılmak için kullanılabilecek, karşılaştırma operatörleri Tablo 2.4’te verilmiştir.

Karşılaştırma ifadesinde karşılaştırılan verilerin türü aynı olmalıdır. Yani, bir karakter türü veri ile ancak karakter türünde başka bir veri, bir nümerik veri ile ancak nümerik olan başka bir veri karşılaştırılabilir.

Tablo 2.4 SQL’de Karşılaştırma Operatörleri.

OPERATÖR ANLAMI
< Küçük
> Büyük
= Eşit
<= Küçük veya eşit
>= Büyük veya eşit
<> Eşit değil
!= Eşit değil
Bazı SQL gerçekleştirimlerinde !< (den küçük değil) ve !> (den büyük değil) operatörleri de mevcuttur.

 

 

2.7 Çeşitli Veri Tipleri İçin Basit Sorgulamalar

 

Nümerik veri tipi

Nümerik (sayıda) veri tipi, SMALLINT, INTEGER, DECIMAL, NUMERIC ya da FLOAT tipi bildiri sözcüklerinden biri ile tanımlanan, matematiksel işlemlere sokulabilen, özel semboller içine alınmayan (“ ” sembolleri gibi) verileri kapsar. Maaş, ürün miktarı vb. tipteki bilgiler bu türde olmalıdır.

 

ÖRNEK: Maaşı 8000000’dan fazla olmayan personeli listelemek.

SELECT *

FROM Personel

WHERE maas<=8000000;

 

Karakter (char) veri tipi

Karakter türündeki veriler, çift tırnak (“ “) veya tek tırnak (‘ ‘) sembolleri içine yazılır. Bu tip veriler, rakamdan oluşsa bile, matematiksel işlemler içinde kullanılamazlar. Örneğin “235”+2 işlemi geçersizdir.

 

ÖRNEK: Adı Ali olmayan personele ait kayıtları listelemek.

SELECT *

FROM Personel

WHERE ad<>”Ali”;

Veya

SELECT *

FROM Personel

WHERE ad !=”Ali”;

 

Bu komutlar sonucu aşağıdaki kayıtlar listelenebilir;

 

sicil ad soyad sos_g_no
275 Ahmet Caner 272534
117 Melih Akın 387265
287 ali çokşen 277421
444 ali cansu 1722433

 

Adı’ı Ali olanları listelemek istememize rağmen, ali cansu ve ali çokşen listelenmiştir. Bunun sebebi, bilindiği gibi, bilgisayar açısından Ali karakter verisi ile ali karakter verisinin farklı veriler olmasıdır. Eğer ali cansu, Ali cansu şeklinde yazılmış olsa, listelemeyecekti. Bu özellik karakter türü verilerle işlem yaparken göz önünde bulundurulması gereken önemli bir noktadır.

 

Tarih veri tipi

Tarih tipi veriler, {} sembolleri içinde yazılmalıdır.

 

ÖRNEK: Hangi personelin, doğum tarihi 1960 yılından daha öncedir?

SELECT *

FROM Personel

WHERE dog_tar <={12/31/59};

 

Burada kullanılan SQL versiyonunda, tarih tipi verinin aa/gg/yy (ay/gün/yıl) formatında temsil edildiği varsayılmıştır.

 

SONUÇ:

sicil ad soyad dog_tar
2712 Ali Okan 05/02/58
3718 Hasan Akın 04/03/59

 

Mantıksal (lojik) veri tipi

Mantıksal veriler için mümkün olabilen sadece iki değer sözkonusudur.doğru (true, .T.) ile simgelenir, yanlış (false, .F.) ile simgelenir.

Personel tablosunda, personelin cinsiyetini belirleyen bir alanımız olsun. Cinsiyet adlı bu alanda cinsiyeti erkek olanlar true (.T.), kadın olanlar false(.F.) ile kodladığımızı kabul edersek, işletmede çalışan personel içinden erkek olanları listelemek için aşağıdaki gibi bir SQL kodu yazmak gerekecektir.

 

SELECT *

FROM Personel

WHERE cinsiyet=.T.;

 

Bu komut aşağıdaki şekilde de kullanılabilir;

 

SELECT *

FROM Personel

WHERE cinsiyet;

 

Bu durumda cinsiyet alanı .T. olanlar (erkek olanlar) listelenir.

 

 

2.8 Birden Çok Koşula Dayalı Sorgulamalar (Not, And, Or)

NOT, OR ve AND mantıksal operatörleri yardımı ile birden çok koşulun gerçekleşmesine bağlı olarak ifade edilebilecek karmaşık ya da birleşik koşullu listelemeleri gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.

 

ÖRNEK: Maaşı  5000000 TL’den fazla olan ve cinsiyeti erkek olan personelin listelenmesi gibi bir işlemde, söz konusu personel için iki koşul verilmekte ve ikisinin de gerçekleşmesi istenmektedir:

 

1.Koşul ® Maaşın 5000000’dan fazla oluşu

2.Koşul ® Cinsiyetin Erkek olması

 

Her iki koşulunda aynı anda gerçekleşmesi istendiği için, VE (AND) sözcüğü ile birbirlerine bağlanmıştır.

Bu işlemi gerçekleştiren SQL komutu aşağıdaki gibidir.

 

SELECT *

FROM Personel

WHERE maas>5000000 AND cinsiyet=.T.;

 

NOT, AND ve OR operatörlerinin etkileri aşağıdaki tablolarda (Tablo 2.5, 2.6, 2.7) verilmiştir.

 

Tablo 2.5 NOT Operatörü.

Koşul NOT koşul
.T. .F.
.F. .T.

 

Tablo 2.6 AND Operatörü.

1. Koşul 2. Koşul 1. Koşul AND 2. Koşul
.T. .T. .T.
.T. .F. .F.
.F. .T. .F.
.F. .F. .F.

 

Tablo 2.7 OR Operatörü.

1. Koşul 2. Koşul 1. Koşul OR 2. Koşul
.T. .T. .T.
.T. .F. .T.
.F. .T. .T.
.F. .F. .F.

 

Aşağıdaki örnek sorularla, mantıksal işlem operatörlerinin kullanımı konusunda fikir verilmektedir.

 

SORU: Doğum tarihi 1960’tan önce olan, maaşı 6000000 – 10000000 arasında olan bayan personel kimlerdir.

SELECT *

FROM Personel

WHERE dog_tar<{01/01/60} AND

Maas>=6000000 AND maas<=10000000

AND cinsiyet=.F.;

 

SORU: Satış bölümü ile muhasebe bölümündekiler kimlerdir?

Satış bölümünün bölüm no’sunun (bol_no) 1 ve muhasebe bölümünün bol no ‘sunun 2 olduğunu varsayalım.

SELECT *

FORM Personel

WHERE bol_no=1 OR bol_no=2;

şeklinde listeleme gerçekleştirilebilir.

 

SORU: Doğum tarihi 1960’tan önce olmayan, cinsiyeti erkek olan veya dağum tarihi 1965’ten önce olmayan ve cinsiyeti kadın olan personeli listeleyiniz.

SELECT *

FROM Personel

WHERE dog_tar>={01/01/60} AND

cinsiyet=.T. OR dog_tar>={01/01/65}

AND cinsiyet=.F.;

 

SORU: Bölümü satış veya muhasebe olan kadın personeli listeleyiniz.

SELECT *

FORM Personel

WHERE bol_no=1 OR bol_no=2

AND cinsiyet=.F.;

 

şeklindeki SELECT komutu doğru görünüyorsa da, dikkatle düşünüldüğünde istenileni vermeyeceği anlaşılabilir. AND ; OR ‘a göre öncelikli olduğu için, değerlendirme:

 

Satış bölümünde çalışan (cinsiyeti ne olursa olsun)

veya

muhasebe bölümündeki kadın personel; şeklinde listeleme yapılacaktır.

 

Doğru cevap ()’ler ile öncelikleri değiştirerek aşağıdaki ifade ile elde edilebilir.

NOT: AND operatörü OR operatörüne göre daha önceliklidir.

 

SELECT *

FROM Personel

WHERE (bol_no=1 OR bol_no=2) AND cinsiyet=.F.;

 

SORU: Bölümü satış ya da muhasebe olmayan, 1960’tan sonra doğmuş, bayan personeli listelemek.

SELECT *

FROM Personel

WHERE NOT (bol_no=1 OR bol_no=2)

AND dog_tar>={01/01/60}

AND cinsiyet=.F.;

 

Eşdeğer cevap:

 

SELECT *

FROM Personel

WHERE bol_no<>1 AND bol_no<>2

AND dog_tar>={01/01/60} AND cinsiyet=.F.;

 

 

2.9 Bir Veri Kümesi İçinde Arama (In Operatörü)

Aşağıdaki örnek sorunun cevabını, şu ana kadar öğrendiğimiz SQL komutları ile gerçekleştirebiliriz:

 

SORU: bol_no’su 1,2 ya da 3 olan personeli listeleyiniz.

 

1-)       SELECT *

FROM Personel

WHERE bol_no=1 OR bol_no=2 OR bol_no=3;

 

Fakat SQL’de bu işlemi gerçekleştirmenin daha kısa ve daha şık bir yolu vardır; IN sözcüğünü kullanarak bu işlemi yaparız.

 

2-)       SELECT *

FROM Personel

WHERE bol_no IN(1,2,3);

 

Bu komut, OR ile düzenlenen 1. SELECT komut grubuna denktir. Fakat belirtildiği gibi daha kısa ve anlaşılır bir ifade oluşmaktadır.

IN operatörü NOT ile birlikte de kullanılabilir.Örneğin aşağıdaki soru ile ilişkili üç ayrı eşdeğer SELECT komutu verilmiştir.

 

SORU: Bölüm 1,2 ve 3 olmayan personel kimlerden oluşmaktadır.

CEVAP 1:      SELECT *

FROM Personel

WHERE NOT(bol_no=1) AND

NOT(bol_no=2) AND NOT(bol_no=3);

 

CEVAP 2:      SELECT *

FORM Personel

WHERE bol_no<>1 AND

bol_no<>2 AND bol_no=3;

 

CEVAP 3:      SELECT *

FORM Personel

WHERE bol_no NOT IN(1,2,3);

 

 

2.10 Aralık Sorgulaması (Between Sözcüğü)

 

ÖRNEK: Maaşı 5000000 – 10000000 arasında olan personel kimlerdir.

SELECT *

FORM Personel

WHERE maas>=5000000 AND

Maas<=10000000;

 

şeklindeki bir SELECT komutu ile bu işlem gerçekleştirilebilir. Aynı soruya daha kısa ve daha etkin cevap verebilecek bir SQL komutu ise BETWEEN sözcüğü ile aşağıdaki gibi düzenlenebilir.

 

SELECT *

FORM Personel

WHERE maas BETWEEN 5000000

AND 10000000;

 

 

2.11 Karakter Türü Bilgi İçinde Arama Yapma (Like Sözcüğü)

Personel tablosu içinde adres adlı 50 karakter uzunluğunda bir alanımız olsun. Adres bilgisinin aşağıdaki şekilde verildiğini varsayalım:

Cumhuriyet Cad. 46/9 Taksim/İSTANBUL

Burada, adres içinde, semtinde belirtildiğini ve bunun ayrı bir sütun (alan) olmadığına dikkat çekelim. Şimdi belirli bir semtte ikamet eden personeli listelemek istersek, semt adını, adres alanı içinde aramak gerekecektir. Bu işlemi gerçekleştirmek için SQL’de LIKE sözcüğü kullanılır. Aşağıdaki SELECT komutunu inceleyelim:

 

SELECT *

FROM Personel

WHERE adres LIKE ‘%Taksim%’;

 

Bu komut ile “Taksim” semtinde ikamet eden personel listelenmek istenmektedir. Bu komut gerçektende “Taksim” de oturan kişileri listeleyecektir. Ama bu arada

“Taksim Caddesi 22-7 Kadıköy – İST”

şeklindeki adresleri de listeleyecektir.

adres LIKE ‘%Taksim%’

ifadesi, adres içinde Taksim’i arayacaktır. Adres içinde, herhangi bir yerde, bulduğu takdirde, bu satırı (bu kayıt, personeli) listeleyecektir.

% sembolü, Taksim sözcüğünün öncesi ve sonrasındaki karakterler ne olursa olsun anlamındadır.

LIKE sözcüğünü, alt çizgi (-) sembolü ile birlikte kullanmak da mümkündür.

 

ÖRNEK:        SELECT *

FROM Personel

WHERE ad LIKE ‘Mehmet—-’;

 

şeklindeki komut ile ad alanı “Mehmet” ile başlayan ve ad alanı uzunluğu 10 karakter olan isimlere sahip personeli listeleyecektir. ”Mehmet Ali”, “Mehmet Can”, “Mehmetcik” gibi isimler listelenecektir. Anlaşılacağı gibi – sembolü, tek karakterlik bir bilgiyi temsil etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3

SQL’DE ARİTMETİKSEL İFADELER ve FONKSİYONLAR

 

 

3.1 Aritmetiksel İfadeler

            SELECT komutu ile, veri tabanında mevcut tablolardan listeleme yaparken, tabloda ayrı bir sütun (alan) olarak yer almamışve ancak bir hesaplama sonucunda üretilebilecek bilgileri de liste içine katmak mümkündür.

Aşağıdaki SELECT komutu ile, personelin şu anda geçerli olan maaşı ile, bu maaşın %32 zamlı şekli listelenmektedir.

 

SELECT ad,soyad,maas,maas*1.32

FORM Personel;

 

Hesaplanmış alanları elde etmek için oluşturulacak aritmetiksel ifadelerde, Tablo 3.1’de belirtilen semboller kullanılabilir.

 

Tablo 3.1 SQL’de Aritmetiksel Semboller.

OPERATÖR İŞLEVİ
** veya ^ Üs alma
* Çarpma
/ Bölme
+ Toplama
Çıkarma

 

Öncelikli sırası, matematikte ve diğer bilgisayar dillerinde olduğu gibidir. Üs alma, hepsinden öncedir. Sonra çarpma (*) ve bölme (/) gelir. Toplama (+) ve çıkarma (-) en son önceliklidir.

Parantez kullanılarak öncelikler değiştirilebilir.

 

 

3.2 Kümeleme Fonksiyonları

SQL tablo içinden, çeşitli matematiksel işlemlerin sonucunu otomatik olarak üretmeyi sağlayan, fonksiyonlara sahiptir. Bu fonksiyonlar, örneklerle birlikte aşağıda verilmiştir:

 

3.2.1 SUM fonksiyonu

Fonksiyonun argümanı olarak belirtilen sütun ile ilişkiliolarak toplama işlemini gerçekleştirir.

 

SORU:           İşletmedeki personelin maaşlar toplamı ne kadardır?

ÇÖZÜM:       SELECT SUM(maas)

FROM Personel;

 

SORU: Bilgi işlem bölümündekilerin maaşları toplamı ne kadardır?

ÇÖZÜM:       SELECT SUM(maas)

FROM Personel

WHERE bol_no=5;

 

ifadesi ile sonuç elde edilebilir. Sonuç, sadece bilgi işlem bölümdekilerin maaşları toplamı şeklinde olacaktır.

 

SORU: Satış, muhasebe ve bilgi işlem bölümündeki personelin maaşları toplamı nedir?

ÇÖZÜM: Satış bölümü için bol_no 1, muhasebe için 2 ve bilgi işlem için bol_no 5 olarak alınırsa

SELECT SUM(maas)

FROM Personel

WHERE bol_no IN(1,2,5);

 

SORU: Maaşları 5000000 TL’nin altında olan bayan personelin maaşları toplamı nedir?

ÇÖZÜM: Bayan personeli, daha önceden cinsiyet alanına .F. yerleştirerek kodlamış isek

SELECT SUM(maas)

FROM Personel

WHERE cinsiyet=.F. AND

maas<5000000;

 

ifadesi istenilen çözümü verecektir.

 

3.2.2 AVG fonksiyonu

Aritmetiksel ortalama (avarage) hesaplamak için kullanılır.

 

SELECT AVG(maas)

FROM Personel;

 

Komutu, işletmedeki ortalama maaşı hesaplayarak görüntüleyecektir. Bu fonksiyon ile de, koşula bağlı olarak hesaplatma yaptırılabilir.

 

SORU: Bilgi işlem bölümündekilerin maaş ortalaması ne kadardır?

ÇÖZÜM: Bilgi işlem bölümünün bol_no’su 5 ise

SELECT AVG(maas)

FORM Personel

WHERE bol_no=5;

 

ifadesi istenilen çözümü verecektir.

 

3.2.3 MAX fonksiyonu

Tablo içinde, belirlenen sütun (alan) içindeki en büyük değeri bulur.

 

SORU: İşletme içindeki en yüksek maaş ne kadardaır?

ÇÖZÜM:       SELECT MAX(maas)

FORM Personel;

 

SORU: Bilgi işlem bölümündeki en yüksek maaş ne kadardır?

ÇÖZÜM: Bilgi işlem bölümünün 5 ile kodlandığı varsayımı ile

SELECT MAX(maas)

FROM Personel

WHERE bol_no=5;

 

SORU: Bayan personel içinde en yüksek maaş ne kadardır?

ÇÖZÜM:       SELECT MAX(maas)

FROM Personel

WHERE cinsiyet=.F.;

 

3.2.4 MIN fonksiyonu

Tablo içinde, belirlenen sütun (alan) içindeki en küçük değeri bulur.

 

SORU: İşletme içinde 4 Mayıs 1970’den önce doğanlar için, asgari ücret nedir?

ÇÖZÜM:       SELECT MIN(maas)

FROM Personel

WHERE dog_tar>{05/04/70};

 

3.2.5 COUNT fonksiyonu

            Tablo içerisinde herhangi bir sayma işlemi gerçekleştirmek için kullanılır.

 

SORU: Personel tablosunda kaç satır vardır? (Bu, her satırda farklı bir personel bulunduğu düşünülürse, personel sayısı anlamına gelmektedir.)

ÇÖZÜM:       SELECT COUNT(*)

FROM Personel;

 

SORU: Maaşı 6000000’dan fazla olan personel sayısı nedir?

ÇÖZÜM:       SELECT COUNT(*)

FROM Personel

WHERE maas>6000000;

 

COUNT fonksiyonu, DISTINCT sözcüğü ile de kullanılabilir. Örneğin, personel tablosunda mevcut personelin, işletme içinde kaç tane farklı bölümde çalıştığı bulunmak istenirse aşağıdaki SELECT komutu kullanılabilir.

 

SELECT COUNT(DISTINCT bol_no)

FROM Personel;

 

COUNT komutunda, * argümanının kullanılması, bütün sütunların (alanların) işleme sokulması, alan adının belirtilmesi ise (COUNT(bol_no) gibi), sadece, belirtilen sütunun işleme sokulmasını sağlar.

3.3 Gruplandırarak İşlem Yapma

SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT fonksiyonları, tablodaki bilgileri, bazı özelliklere göre gruplandırarak bu gruplandırılmış veri üzerine de uygulamak mümkündür. Bu işlem, GROUP BY sözcükleri yardımı ile gerçekleştirilebilir. Örneğin, aşağıdaki soru bu konuda bir fikir verecektir:

 

SORU: Her bölümdeki ortalama maaş nedir?

Burada istene, bölümler bazında ortalama maaş olduğuna göre, personel tablosundaki satırlar, bölüm numaralarına göre (bol_no) gruplandırarak, her bir grubun maaş ortalaması ayrı ayrı hesaplanarak listelenebilir. Aşağıdaki SELECT komutu bu işlemi gerçekleştirmektedir.

SELECT bol_no,AVG(maas)

FROM Personel

GROUP BY bol_no;

 

SONUÇ:

bol_no                        AVG(maas)

————-               —————

1                                  2500000

2                                  6800000

3                                  7400000

4                                  12500000

 

Her bölümdeki en yüksek maaşı alan kişiler listelenmek istenirse, aşağıdaki

komut kullanılabilir:

 

SELECT bol_no,MAX(maas),ad,soyad

FROM Personel

GROUP BY bol_no;

 

Personel tablosundaki bilgiler

maas ad soyad bol_no
5000000 Ali Can 1
3000000 Ayşe Okan 1
8000000 Akın Oran 2
10000000 Yeşim Şensoy 2

 

şeklinde ise, yukarıdaki SELECT komutunun çıktısı;

 

bol_no Max_maas ad soyad
1 5000000 Ali Can
2 10000000 Yeşim Şensoy

 

şeklinde olacaktır.

Gruplandırarak, kümeleme fonksiyonlarını uygularken, koşul da verilebilir. Bu durumda, grup üzerindeki hesaplamalarla ilişkili koşul belirtirken, HAVING sözcüğü kullanmak gerekir. Aşağıdaki örnek soru, bu konuda fikir vermektedir.

 

SORU: En yüksek maaşın, 9000000’dan fazla olduğu bölümlerdeki personele ait ortalama maaşları listeleyiniz.

ÇÖZÜM:       SELECT bol_no,AVG(maas)

FROM Personel

GROUP BY bol_no

HAVING AVG(maas)>9000000;

 

Personel tablosunda aşağıdaki veri mevcut olsun:

 

………. bol_no ……… maas
  1   6000000
  1   17000000
  2   7500000
  2   8000000
  3   12000000
  3   11000000
  1   14000000
  1   18000000

 

Yukarıdaki SELECT komutu sonucunda

 

bol_no AVG_maas
1 13750000
3 11500000

 

tablosu elde edilecektir.

HAVING sözcüğü, SELECT komutunda GROUP BY sözcükleri bulunmadığı zaman, geçersizdir. HAVING sözcüğünü izleyen ifade içinde, SUM, COUNT (*), AVG, MAX ya da MIN gibi kümeleme fonksiyonlarından en az biri bulunmalıdır.

WHERE sözcüğü bir tablonun tek tek satırları üzerinde işlem yapan koşullar için geçerli iken, HAVING sözcüğü sadece, gruplanmış veriler üzerindeki işlemlerde geçerlidir.

Bazı durumlarda, HAVING ve WHERE sözcükleri birlikte, SELECT komutu içinde kullanılabilir.

 

SORU: Personel tablosu içinde, her bölümde, erkek personele ait maaşlar için, ortalamanın 9000000’den fazla olduğu bölümleri listeleyiniz.

ÇÖZÜM:       SELECT bol_no,AVG(maas)

FROM Personel

WHERE cinsiyet=.T.

GROUP BY bol_no

HAVING AVG(maas)>9000000;

 

Personel tablosunda aşağıdaki bilgiler olsun:

 

 

 

 

…….. bol_no maas cinsiyet ………
  1 6000000 .T.  
  1 17000000 .F.  
  2 7500000 .F.  
  2 8000000 .F.  
  3 12000000 .T.  
  3 11000000 .F.  
  1 14000000 .T.  
  1 18000000 .T.  

 

Yukarıdaki uygulanan SELECT komutu, her bölümdeki erkek personele ait ortalama maaşı hesaplayacak (erkek personel .T. ile belirtilmiştir) ve erkek personel maaş ortalaması, 9000000’den olan bölümler listelenecektir. Komutun çıktısı, aşağıdaki gibidir.

 

bol_no AVG_maas
1 12666666.67
3 12000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 4

BİRDEN FAZLA TABLOYU İLİŞKİLENDİREREK SORGULAMAK

 

 

4.1 Giriş

            Bu bölüme kadar, SQL ile, sadece tek tablo üzerinde sorgulamalar gerçekleştirilmiştir. Fakat işletme uygulamalarında ya da gerçek veri tabanı uygulamalarında, bu işin elemanter bir yönüdür. Daha sık karşılaşılan ve güç olan sorgulamalar, birden çok tablonun bir biri ile ilişkilendirilmesini gerektiren sorgulamalardır.

SQL’in sorgulama gücü daha ziyade bu tip sorgulamalarda ortaya çıkmaktadır.

 

 

4.2 Birleştirme (Join) İşlemi

Birleştirme işlemini anlayabilmek için, örnek veri tabanımızdaki, Personel ve Bölüm tablolarını göz önüne alalım.

 

Personel

Sicil No Sos. Güv. No Ad Soyad Doğum Tarihi Adres Cinsiyet Maaş Böl-No Yön. Sos. Güv. No

 

Bölüm

bölüm_ad bölüm_no y_sos_g_n y_is_bas_tar

 

Bu tablolar ile ilişkili olarak soruyu soralım:

Çalışan her personel ve bu personelin yöneticisi ile ilişkili bilgiler nelerdir?

Belirli bir personel ile ilişkili bilgiler, personel tablosunun o personele ait satırında mevcuttur. Ancak personelin yöneticisi ile ilişkili bilgilerin bir kısmına ise bölüm tablosunda erişilebilir. Bu durum zorunlu olarak personel ile bölüm tabloları arasında ilişki kurulmasını gerektirir. Bu ilişki, ancak müşterek bir alan yardımı ile kurulabilir.

Müşterek alan, burada bölüm numarasıdır ve personel tablosunda bol_no, bölüm tablosunda bölüm_no adı ile yer almaktadır.

Müşterek alana göre, personel ve bölüm tablolarının birleştirilmesi (JOIN) demek, her iki tablodaki tüm sütunları içeren yeni bir tablo oluşturmak demektir. Yalnız bu tabloda sadece, her iki tabloda da mevcut olan bölüm numaraları ile ilişkili satırlar yer alacaktır.

Birleştirme (JOIN) işlemi ile listeleme aşağıdaki SQL komutu ile gerçekleştirilebilir.

 

SELECT *

FROM Personel,bölüm

WHERE Personel.bol_no=bölüm.bölüm_no;

 

ilişkilendirme, kolayca görüleceği gibi

 

WHERE Tabloadı.Kolonadı=Tabloadı.Kolonadı;

 

ifadesi ile sağlanmaktadır. Aşağıdaki örnek veri için bu JOIN işlemi sonucu Tablo 4.1’de görülmektedir. Örnek veri:

 

Personel

sicil sos_g_no ad soyad dog_tar adres cinsiyet maas bol_no yon_s_g_n
112 27641 Ali Can 01/06/60 Fatih .T. 8000000 1 037165
175 3777654 Ayşe Şen 04/07/65 Kadıköy .F. 7000000 1 037165
217 176241 Akın Öncel 11/07/64 Üsküdar .T. 6000000 2 277143
517 27615 Can Öner 05/08/65 Fatih .T. 4000000 2 277143
618 57253 Beril Meral 08/07/62 Pendik .F. 3750000 2 277143
1540 44721 Ayşe Cansu 07/08/63 Beşiktaş .F. 4800000 3 577211

 

Bölüm

bölüm_ad bölüm_no y_sos_g_n y_is_b_tar
Satış 1 037165 01/07/89
Muhasebe 2 277143 01/08/91
Üretim 3 577211 04/06/92
Eğitim 4 443421 01/05/91
Bilgi işlem 5 288111 05/02/92

 

Tablo 4.1 Personel ve Bölüm Tablolarının, Müşterek Alan Olan Bölüm Numarası Üzerinde JOIN (Birleştirme) İşlemine Tabi Tutulması Sonucu Elde Edilen Bilgi.

sicil sos_g_no ad soyad dog_tar adres cinsiyet maas bol_no yon_s_g_n bölüm_ad bölüm_ no y_sos_g_no y_is_b_tar
112 27641 Ali Can 01/05/60 Fatih .T. 8000000 1 037165 Satış 1 037165 01/07/89
175 37654 Ayşe Şen 04/07/65 Kadıköy .F. 7000000 1 037165 Satış 1 037165 01/07/89
217 176241 Akın Öncel 11/07/64 Üsküdar .T. 6000000 2 277143 Muhasebe 2 277143 02/08/91
517 27615 Can Öner 05/08/65 Fatih .T. 4000000 2 277143 Muhasebe 2 277143 02/08/91
618 57253 Beril Meral 08/07/62 Pendik .F. 3750000 2 277143 Muhasebe 2 277143 02/08/91
1540 44721 Ayşe Cansu 07/08/63 Beşiktaş .F. 4800000 3 577211 Üretim 3 577211 04/06/92

 

Tablo 4.1’de görüleceği üzere, Personel ve bölüm tablolarında sadece her iki tabloda da aynı olan bölüm numaralarına ait satırlar alınarak birleştirilmiş ve listelenmiştir.

Listelenen birleştirilmiş tabloda, her iki tablodan da alındığı için tekrar eden bölüm numarası ve yönetici sosyal güvenlik numarası gibi sütun başlıklarının bir kez yazılması isteniyorsa, o takdirde SELECT komutunda * sembolü yerine sadece, sonuçta yazılması istenen sütun başlıkları kullanılmalıdır:

Örneğin aşağıdaki SELECT komutu ile aşağıdaki tablodaki sonuçlar üretilecektir:

 

SELECT sicil,ad,soyad,bol_no,yon_s_g_no

FROM Personel,bölüm

WHERE Personel.bol_no=bölüm.bölüm_no;

 

Tablo 4.2 Join İşleminde, Sadece Arzu Edilen Alanların Listelenmesi Sonucu Üretilen Bilgi.

sicil ad soyad bol_no yon_s_g_no
112 Ali Can 1 037165
175 Ayşe Şen 1 037165
217 Akın Öncel 2 277143
517 Can Öner 2 277143
618 Beril Meral 2 277143
1540 Ayşe Cansu 3 577211

 

Personel ve bölüm tablolarından yararlanılarak aşağıdaki şekilde yazılacak bir SELECT komutu ise, ilgili sütun elemanları ile ilişkili kartezyen çarpımı işlemini gerçekleştirecektir.

 

SELECT sos_g_no,bölüm_ad

FROM Personel,bölüm;

 

Tablo 4.3 Personel ve Bölüm Tabloları Üzerinde Kartezyen Çarpımı İşlemi.

sosy_g_no bölüm_ad
27615 Satış
27615 Muhasebe
27615 Üretim
27615 Eğitim
27615 Bilgi işlem
57253 Satış
57253 Muhasebe
57253 Üretim
57253 Eğitim
57253 Bilgi işlem
44721 Satış
44721 Muhasebe
44721 Üretim
44721 Eğitim
44721 Bilgi işlem

 

Burada Personel tablosundaki her sosyal güvenlik numarası, sıra ile, bölüm tablosundaki her bölüm adı ile eşlenerek listelenmiştir (6 personel ve 5 bölüm varsa, toplam 30 satır listelenecektir). Bu tür bir listelemenin pekçok durum için faydasız ve anlamsız olacağı açıktır.

 

NOT: A=(a,b,c,d) ve B=(x,y,z) kümelerinin kartezyen çarpımı

AxB=((a,x),(a,y),(a,z),(b,x),(b,y),(b,z),(c,x),(c,y),(c,z),(d,x),(d,y),(d,z))

şeklinde tanımlanır.

 

 

4.3 Bir Tablonun Farklı İsimlerdeki Eşdeğerleri İle Sorgulama

Daha önceden tanımlanmış bir tablonun, farklı isimli, bir eşdeğerini oluşturarak sorgulamalarda kullanmak mümkün olabilir. Örneğin, aşağıdaki sorgulamayı göz önüne alalım:

Her personel için, personel sicil numarası, ad ve soyadı ile bu personelin yöneticisinin ad, soyad ve doğum tarihini listeleyiniz: Bu isteğe cevap teşkil edebilecek SQL ifadelerinden bir tanesi, aşağıdaki gibi düzenlenebilir.

 

SELECT A.sicil,A.ad,A.soyad,B.ad,

B.soyad,B.dog_tar

FROM Personel A B

WHERE A.yon_s_g_n=B.sosy_g_no ;

 

Personel tablosu aşağıdaki gibi olsun:

sicil sosy_g_no ad soyad dog_tar yon_s_g_n
117 276543 Ali Can 01/05/67 37265
247 372651 Can Okan 01/06/60 555115
348 572416 Ayşe Akın 01/05/70 372651
447 443211 Beril Caner 02/04/65 555115
542 555115 Akın Öner 02/07/54 771727

 

Yukarıdaki SELECT komutunun çıktısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Tablo 4.4 Eşdeğer Tablo Yardımı İle Sorgulama Sonucu.

sicil ad_a soyad_a ad_b soyad_b dog_tar
117 Ali Can Can Okan 01/06/60
348 Ayşe Akın Can Okan 01/06/60
247 Can Okan Akın Öner 02/07/54
447 Beril Caner Akın Öner 02/07/54

 

Bu SELECT komutu ile, personel tablosunun A ve B isimli birer kopyası oluşturulur. Bu kopyalara personel kütüğünün eşdeğerleri ya da takma adlıları (aliases) adı verilir. SELECT komutu, personel tablosunun eşdeğeri olan ve yönetilenleri temsil eden B tablosundaki sosyal güvenlik numarasına eşit olan satırları kontrol ederek her personelin sicil no, ad, soyad bilgilerini ve bu personelin yöneticisinin ad, soyad ve doğum tarihini listeler (yukarıdaki tabloda verilmiştir). Buradaki yöntem ile bir tablonun kendisi ile birleştirilmesi işlemi kendi üzerinde birleştirme (self-join) adını almaktadır. Bazı SQL gerçekleştirimlerinde, bu SELECT komutunun,

 

SELECT A.sicil,A.ad,A.soyad,B.ad,B.soyad,B.dog_tar

FROM Personel A,Personel B

WHERE A.yon_s_g_n=B.sosy_g_no;

 

şeklinde yazılması gerekir.

Aşağıdaki örnek soru için, eşdeğer tablo oluşturma özelliğinden yararlanarak, benzer şekilde SELECT komutu düzenleyebiliriz:

 

SORU: Satış bölümünde çalışan tüm personelin ad, soyad ve adreslerini listeleyiniz.

ÇÖZÜM:       SELECT a.ad,a.soyad,a.adres

FROM Personel a,Personel b

WHERE b.bölüm_ad=”Satış” AND

a.bol_no=b.bölüm_no;

 

şeklinde olacak ve tablo aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Personel tablosu

sicil ad soyad adres bol_no
117 Ali Can Fatih 1
247 Selin Akın Bakırköy 2
348 Can Seler Üsküdar 1
547 Beril Caner Pendik 1
648 Akın Çalışır Kadıköy 4

 

Bölüm tablosu

bölüm_ad bölüm_no y_sos_g_n y_is_b_tar
Satış 1 276241 01/05/87
Muhasebe 2 372615 02/04/90
Bilgi işlem 3 44272 04/08/91

 

şeklinde ise Tablo 4.5’teki sonuç elde edilecektir.

 

Tablo 4.5 Satış Bölümündekilerin Eşdeğer Tablo Oluşturma Yöntemi İle Listelenmesi Sonucu.

ad soyad adres
Ali Can Fatih
Can Seler Üsküdar
Beril Caner Pendik

 

 

4.4 İç İçe Select Komutları (Nested Selects)

            Bazı sorgulamalar, özelliği itibarı ile iç içe SELECT komutlarının kullanılmasını gerektirebilir. İçteki SELECT komutunun bulduğu sonuç, dıştaki SELECT komutunun işlevini yerine getirmesi için kullanılır. Örnek olarak, aşağıdaki soruyu göz önüne alalım:

 

SORU: Parça numarası 24 olan parçayı kullanan projelerde çalışan personeli listeleyiniz.

Örnek olarak aşağıdaki verileri göz önüne alalım:

 

Parça

par_no par_ad pr_no fiyat ağırlık
24 Vida 2 2000 500
24 Vida 4 2000 500
37 Civata 2 6000 800
87 Conta 2 7000 5000
112 Pim 5 6000 70

 

Proje

proje_ad proj_no yer bl_no
1 1 İstanbul 4
2 2 İstanbul 4
3 3 Ankara 5
4 4 Ankara 5
5 5 İzmir 4

 

Personel

sicil sosy_g_no ad soyad dog_tar bol_no adres
117 274251 Ali Can 05/01/60 4 Akar sok. 2 Fatih
247 527241 Hasan Okan 04/07/62 4 Merk cad. 3 Pendik
348 5276672 Ayşe Pekcan 04/08/65 5 ……
548 443211 Akın Pekol 07/02/70 4 ……
1148 52625 Mert Caner 04/08/70 5 …….

 

Çalışma

per_s_g_no proje_no saat
274251 1 250
527241 2 350
527672 3 400
443211 5 300
527625 4 250

 

Bu tablolardan yararlanarak aşağıdaki SELECT komutları ile arzu edilen işlem gerçekleştirilebilir:

 

SELECT *

FORM Personel

WHERE sosy_g_no

IN (SELECT Per_s_g_no

FROM Parça,Proje,Çalışma

WHERE pr_no=proj_no AND

proj_no=proje_no AND parça_no=24);

 

Buradaki içteki SELECT komutu parça, proje ve çalışma tablolarını proje numaraları üzerinde (proje numaraları bu tablolarda sıra ile pr_no, proj_no ve proje_no adı ile yer almaktadır) birleştirerek elde edilen genişletilmiş tablodan sadece parça no’su 24 olan satırdaki personel sosyal güvenlik numaralarını (pers_s_g_no) çıkarmakta ve sonuçta yukarıdaki örnek data için

 

per_s_g_no
527241
527625

 

değerlerini elde etmektedir.

Dış SELECT komutu ise, personel tablosundan bu sosyal güvenlik numaralarına sahip personel aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi listelenecektir:

 

sicil sosy_g_no ad soyad dog_tar bol_no
247 527241 Hasan Okan 04/07/62 4
1148 527625 Mert Caner 04/08/70 5

 

Benzer şekilde aşağıdaki sorunun çözümü de iç içe SELECT komutları ile gerçekleştirilebilir.

 

SORU: Fatih’te oturan personelin çalıştığı projelerin adları ve yerlerini listeleyiniz.

ÇÖZÜM:       SELECT proje_ad,yer

FROM Proje

WHERE proj_no IN(SELECT proje_no

FROM Personel,Çalışma

WHERE sosy_g_no=Per_s_g_no

AND adres LIKE ‘%Fatih%’);

 

SONUÇ:

proj_ad yer
1 İstanbul
3 Ankara

 

çıktısı elde edilecektir.

 

 

4.5 UNION Sözcüğü

UNION sözcüğü küme birleşimi işlemi görür. İki ayrı SELECT komutunun sonucunda elde edilen tabloların birleşimi işlemini gerçekleştirir. Aşağıdaki soru ve cevabı olan SELECT komutları bu konuda bir fikir vermektedir.

 

SORU: Adı Ahmet ve soyadı Caner olan kişi ya da kişileri, işletmenin yürüttüğü projelerde çalışan bir kişi (sıradan bir personel ya da bölüm yöneticisi) olarak bulunduran projelerin isimlerini ve projelerin yürütüldüğü yerleri listeleyiniz.

ÇÖZÜM:       (SELECT proj_no,yer

FROM Proje,bölüm,Personel

WHERE bl_no=böülm_no AND

y_sos_g_no=sosy_g_no AND

ad=”Ahmet” AND soyad=”Caner”)

UNION (SELECT proj_ad,yer

FROM Proje,Çalışma,Personel

WHERE proj_no=proje_no AND

per_s_g_no=sosy_g_no AND ad=”Ahmet” AND soyad=”Caner”);

 

UNION sözcüğü ile, iki ya da daha çok SELECT ‘in sonucu olan tabloların küme birleşimi işlemine tabi tutulması için iki koşul gereklidir.,

 

1-) SELECT komutları sonucunda elde edilecek tablolar aynı sayıda kolon içermelidirler.

 1. SELECT 2. SELECT

Sonuç Tablosu           Sonuç Tablosu

                           

5 Kolon                       5 Kolon

 

2-) Sonuç tabloların karşılıklı olarak kolonları ayrı veri tipi ve aynı genişlikte olmalıdır.

 

 

4.6 ANY Sözcüğü

               Aşağıdaki örnek soru çerçevesinde bu sözcüğün SELECT komutu içindeki etkisini açıklayacağız.

 

SORU: Satış bölümünde çalışan personelin her hangi birinden daha düşük maaş alan ve mühendislik bölümünde çalışan kişileri listeleyiniz.

ÇÖZÜM:       SELECT *

FROM Personel

WHERE maas<ANY

( SELECT maas

FROM Personel

WHERE bol_no=2 ) AND

bol_no=1;

 

Bu çözümün eşdeğeri olan ifade ise şöyledir.

 

SELECT *

FROM Personel

WHERE maas<(SELECT MAX (maas)

FROM Personel

WHERE bol_no=2) AND bol_no=1;

 

Burada satış bölümü kodu 2 ve mühendislik bölümü kodu ise 1 olarak kabul edilmiştir. İkinci çözüm ifadesinden de kolayca anlaşılacağı gibi, iç içe SELECT ifadesinde, içteki SELECT sorgulaması sonucu, ikinci bölümde (Satış) çalışan personelin içinde en yüksek maaş alan kişinin maaşı bulunmakta, dıştaki SELECT ise, mühendislik bölümünde, bu maaştan düşük olan maaşa sahip kişileri listelemektedir.

Buradaki düşünce tarzı şöyledir:

Mühendislik bölümünde çalışan ve satış bölümündeki en yüksek maaştan düşük maaş alan kişi “SATIŞ BÖLÜMÜNDEKİ HER HANGİ BİR MAAŞ’TAN DÜŞÜK OLMA” koşulunu sağlayacaktır. Eğer mühendislik bölümündeki kişinin maaşı, satış bölümündeki en yüksek maaştan daha yüksek olsa (veya ona eşit olsa) doğal olarak bu koşul sağlanmayacaktı.

Personel tablosu aşağıdaki verileri içeriyorsa,

 

Personel

sicil ad soyad bol_no maas …….
117 Ali Can 1 7000000 …….
247 Hasan Okan 1 6000000 …….
348 Ayşe Pekcan 2 50000000 …….
548 Akın Pekol 1 4000000 …….
1148 Mert Caner 2 12000000 …….
1215 Beril Şen 2 5000000 …….

 

Yukarıdaki SELECT komutları sonucu (ANY ile ya da eşdeğeri ile)

sicil ad soyad bol_no maas …….
117 Ali Can 1 7000000 …….
247 Hasan Okan 1 6000000 …….
548 Akın Pekol 1 4000000 …….

 

tablosu elde edilecektir.

ANY (her hangi bir) sözcüğü yerine, tamamen eşdeğeri olan SOME sözcüğü de kullanılabilir.

 

 

4.7 ALL Sözcüğü

“Hepsi, tamamı” anlamındaki bu sözcük, SELECT komutu içerisinde belirli bir koşulu sağlayan bir grup datanın tamamınca sağlanan koşullarla ilişkili olarak kullanılır. Aşağıdaki soru konuda açıklayıcı olacaktır:

 

SORU: Satış bölümünde çalışan ve mühendislik bölümündeki personelin hepsinden daha fazla maaş alan personeli listeleyiniz. Bu örnekte de satış bölümü kodu 2 ve mühendislik bölümü kodu 1 olarak alınırsa aşağıdaki SELECT grupları çözüm teşkil edecektir.

ÇÖZÜM:

 1. Alternatif 2. Alternatif

SELECT *                                                     SELECT *

FROM Personel                                             FROM Personel

WHERE maas>ALL(SELECT maas            WHERE maas>(SELECT MAX(maas)

FORM Personel                                     FROM Personel

WHERE bol_no=1)                                WHERE bol_no=1)

AND bol_no=2;                                      AND bol_no=2;

 

Personel tablosu aşağıdaki verileri içeriyorsa

 

 

 

Personel

sicil ad soyad bol_no maas
117 Ali Can 1 7000000
247 Hasan Okan 1 6000000
348 Ayşe Pekcan 2 50000000
548 Akın Pekol 1 4000000
1148 Mert Caner 2 12000000
1215 Beril Şen 2 5000000

 

Yukarıdaki 1. Alternatif ve 2. Alternatif olarak belirtilen, her iki SELECT komutları grubu da aşağıdaki sonucu verecektir.

 

SONUÇ:

sicil ad soyad bol_no maas
348 Ayşe Pekcan 2 5000000
1148 Mert Caner 2 12000000

 

 

4.8 EXISTS Operatörü

“Var, mevcuttur” anlamındaki bu sözcük, SQL’de boolean (lojik, mantıksal) operatördür. İçteki SELECT komutunun sorgulanması sonucunda, en az bir tablo satırı üretilmişse EXISTS operatörü TRUE (doğru) değerini, hiçbir tablo satırı üretilmemişse, EXISTS operatörü FALSE (yanlış) değerini üretir.

EXISTS operatörü, AND, OR ve NOT gibi diğer mantıksal operatörlerle birlikte kullanılabilir. Aşağıdaki soru ve çözümü bu mantıksal operatörle ilişkili bir fikir vermektedir:

 

SORU: Numarası 27 olan parçayı satan satıcılarla ilişkili tüm bilgileri listeleyiniz.

Gerekli SELECT komularını yazabilmek için, sistemde satıcı adlı tabloda ve par_sat (parça ve satıcısı ile ilişkili bilgileri içeriyor) adlı tabloda aşağıdaki kolon ve verilerin bulunduğunu varsayalım:

 

Satıcı                                                               Par_sat

satıcı_n adı adres   sat_no parca_n miktar
1 Ali Akın İstanbul   1 1 200
2 Ayşe Can İstanbul   1 27 300
3 Akın Peker Ankara   2 27 250
4 Can Ozan İzmir   2 42 115
5 Mert Ak Antalya   3 1 500
        3 2 56
        4 15 800
        5 18 900

 

ÇÖZÜM:       SELECT *

FROM Satıcı

WHERE EXISTS (SELECT *

FROM Par_sat

WHERE sat_no=satıcı_n AND parca_n=27);

Aşağıdaki sonuç elde edilir:

satıcı_n adı adres
1 Ali Akın İstanbul
2 Ayşe Can İstanbul

 

Yukarıda da belirtildiği gibi, iç SELECT’te WHERE’i izleyen koşulu sağlayan satırlar, Par_sat içinde bulundukça (mevcut iseler), EXISTS operatörü TRUE (doğru) değeri verecek bu durumda dış SELECT’in WHERE koşul kısmı doğru olacağı için, o satıcı ile ilişkili bilgiler, satıcı tablosunda listelenecektir.

 

 

4.9 NOT EXISTS İfadesi

EXISTS’te belirtildiği gibi, EXISTS mantıksal operatörü, NOT, AND ve OR mantıksal operatörleri ile birlikte de kullanılır.

NOT EXISTS şeklinde kullanılması, EXISTS’te açıklanan yapının tamamen tersi bir etki yaratır; yani SELECT komutunun sorgulanması sonucu koşulu sağlayan hiçbir tablo satırı bulunamazsa, dıştaki SELECT için WHERE’i izleyen koşul kısmı TRUE (doğru) olarak kabul edilir ve SELECT icra edilir.

 

SORU: Numarası 27 olan parçayı satmayan satıcılar kimlerdir? (EXISTS operatöründe kullanılan Satıcı ve Par_sat tablolarındaki verilerin aynen geçerli olduğunu varsayalım)

ÇÖZÜM:       SELECT *

FROM Satıcı

WHERE NOT EXISTS (SELECT *

FROM Par_sat

WHERE sat_no=satıcı_n

AND parca_n=27);

 

SONUÇ:

satıcı_n adı adres
3 Akın Peker Ankara
4 Can Ozan İzmir
5 Mert Ak Antalya

 

NOT EXISTS ifadesinin kullanımı ile ilişkili olarak diğer bir örnek de aşağıdaki soru ile ilişkili olarak verilmiştir:

 

SORU: İşeltmenin yönettiği projelerde kullanılan parçalardan, tümünü de bulunduran ve İstanbul’da faaliyet gösteren satıcılarla ilişkili bütün bilgileri listeleyiniz.

ÇÖZÜM:       SELECT *

FROM Satıcı

WHERE NOT EXISTS (SELECT *

FROM Parça

WHERE NOT EXISTS

(SELECT *

FROM Par_sat

WHERE sat_no=satıcı_n  AND

parca_n=par_no ))

AND ADRES LIKE ‘%İstanbul%’;

 

Bu ifade şu şekilde yorumlanabilir.

İstanbul’daki satıcılar içinde, satmadıkları bir parça mevcut olmayan satıcıları listele!

 

 

4.10 Select Komutu İçinde Except Sözcüğü

EXCEPT sözcüğü, iki tablo arasında küme farkı (difference) işlemini gerçekleştirir. Tablo 1 ve Tablo 2 aşağıdaki gibi olsun.

 

Tablo 1                       Tablo 2

Sütun 1   Sütun1
a   a
b   b
c   c
d    

 

Tablo 1 EXCEPT

Tablo 2

 

Tablo 1 ile Tablo 2’de yukarıdaki işleme göre (Tablo 1 EXCEPT,Tablo2) işlem sonucu elde edilecek tabloda, Tablo 1’de bulunup Tablo 2’de bulunmayan veriler mevcut olacaktır. Bu işlem SQL’de

Tablo 1 EXCEPT Tablo 2 şeklinde ifade edilir ve sonuçta elde edilen fark tablosu aşağıdadır:

 

Tablo 1 EXCEPT Tablo 2

Sütun 1
d

 

Aşağıdaki soru ve çözümü bu sözcüğün kullanımı konusunda daha iyi fikir verecektir:

 

SORU: Satış bölümündeki personel adlarından, mühendislik bölümünde bulunmayanları listeleyiniz:

(Satış için bol_no 1, mühendislik için bol_no 2 olduğunu varsayalım.)

ÇÖZÜM:       SELECT * FROM

(SELECT ad FROM Personel

WHERE bol_no=1

EXCEPT

SELECT ad FROM Personel

WHERE bol_no=2);

 

 

4.11 Select Komutu İçinde Intersect Sözcüğü

İki tablo arasında küme kesişimi (intersection) işlemini gerçekleştirir.

 

Tablo 1                       Tablo 2

Sütun 1   Sütun1
x   p
y   q
z   x
    y

 

şeklinde ise;

 

TABLO 1 INTERSECT TABLO 2 işlemi sonucunda

 

Sütun 1
x
y

 

tablosu elde edilecektir. (Küme kesişimi işleminde, her iki kümede mevcut olan müşterek elemanlar alınır.)

 

SORU: Hem Ankara’daki hem de İstanbul’daki projelerde görev alan bölümleri listeleyiniz.

ÇÖZÜM:       SELECT * FROM

(SELECT bl_no FROM Proje

WHERE yer LIKE ‘%Ankara%’

INTERSECT

SELECT bl_no FROM Proje

WHERE yer LIKE ‘%İstanbul%’);

 

Proje tablosundaki bilgi aşağıdaki gibi olsun:

 

proj_ad proj_no yer bl_no
otoyol-1 2 Ankara-Türkiye 1
ekspers-2 4 İstanbul-Türkiye 1
subway-2 16 Bakü-Azerbeycan 2
otoyol-16 17 Ankara-Türkiye 4
köprü-5 21 İstanbul-Türkiye 4
köprü-17 13 Roma-İtalya 1
geçit-5 18 İstanbul-Türkiye 7

 

Yukarıdaki SELECT komutu sonucunda bulunan tablolar ile son adımda

 

bl_no   bl_no
1   1
4   4
    7

 

işlemi sonucunda

 

 

bl_no
1
4

 

tablosu elde edilecektir.

 

 

4.12 Bir Select Komutunun Sonucunu Ayrı Bir Tablo Olarak Saklamak

Bir SELECT komutunun sonucu olarak elde edilecek bilgileri, geçici bir tablo olarak saklamak mümkündür. Bunu gerçekleştirebilmek için, SELECT komutunun sonuna SAVE TO TEMP Tabloadı şeklinde bir ifade eklemek gerekmektedir.

 

SORU: Bayan personeli Bayan adlı bir tablo içinde saklayınız.

ÇÖZÜM:       SELECT *

FROM Personel

WHERE cinsiyet=.F. SAVE TO TEMP Bayan;

 

cinsiyeti belirleyen cinsiyet alanında .F. simgesinin bayanları temsil ettiği varsayımı ile, personel adlı tablodaki bayan personel bayan adlı tabloya geçici olarak saklanacaktır.

Bayan adlı tabloya, SELECT komutu, bütün şekilleri ile uygulanabilir. Örneğin, bayanlar içinde maaşı 10000000 TL’den fazla olanlar listelenmek istenirse

 

SELECT *

FROM Bayan

WHERE maas>10000000;

 

ifadesi kullanılır.

Burada üretilen tablonun geçici değil kalıcı olması istenirse KEEP sözcüğü eklenmelidir:

 

SELECT *

FROM Personel

WHERE cinsiyet=.F.

SAVE TO TEMP Bayan KEEP;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 5

VIEW (BAKIŞ) OLUŞTURMAK

 

 

5.1 Temel Tablo (Base Table) ve Bakış (View) Kavramı

            Bu bölüme kadar oluşturulan ve kullanılan tablolar, veri tabanı ya da SQL açısından temel tablolar (base tables) adını alırlar. Bu tablolar fiziksel olarak veri tabanı ortamında mevcut olan tablolardır.

Veri tabanı kavramı içinde teorik olarak mevcut olan view (bakış) terimi, farklı kullanıcıların veri tabanına nasıl baktıklarını ya da bakış açılarını anlatan bir terimdir. Bu anlamda bir kullanıcı, fiziksel olarak mevcut olan tabloların sadece bir kısmı ile ilgilenebilir.

Temel tabloların tamamı ya da bir kısmı kullanılarak elde edilen ve fiziksel olarak veri tabanında mevcut olmayan sadece nasıl elde edilebileceğine dair bilginin saklandığı tablolara bakış (view) adı verilir. Bunlar için virtüel tablo terimide kullanılır.

SQL, bu tip tabloların oluşturulma ve kullanılmasına da olanak sağlayan komutlara sahiptir.

Şekil 5.1’de kavramsal olarak bir view’in nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.1 Kullanıcılar, Temel Tablolar ve View Oluşturma.

 

Örneğin, 1. Kullanıcı, Personel adlı tablonun sadece bayan personeli ile ilgilenmektedir. Bu nedenle, X adlı, sadece bayan personeli içeren bir view tablosu, personel adlı temel tablodan elde edilebilir.

 1. Kullanıcı ise, örneğin 3. Bölümün yönettiği projelerde çalışan personel listesi ile ilgilenmektedir. O nedenle personel, proje ve bölüm adlı temel tabloları kullanarak, Y adlı bir view oluşturulabilir.

View oluşturmanın, veri tabanı ortamında aşağıda belirtilen faydaları vardır.

 

 

5.2 View Oluşturmanın Yararları

 

5.2.1 Veri güvenliği

            Veri tabanı içinde bulunan tablolardakibazı sütunlarda bulunan bilgilerin, herkes tarafından görülmesi istenmeyebilir.

Örneğin, personelin maaşlarının herkes tarafından listelenebilir olması mahsurlu olabilir. Bu durumda, Personel adlı temel (base) tablodan, persview adlı bir view oluşturulabilir.

CREATE VIEW persview

AS SELECT sicil,sos_g_no,ad,soyad,dog_tar,adres,cinsiyet,bol_no,yon_s_g_n

FROM Personel;

persview adlı view, herkesin kullanımına açık, Personel adlı temel (base) tablo ise, yetkili kişiler dışındakilere, erişilemez  hale getirilirse, maaşların herkes tarafından erişilebilir bilgi olması önlenmiş olur.

Bir view’den bilgi listelenmesi temel tablodan bilgi listelenmesinden farklı değildir.

 

SELECT *

FROM persview;

 

persview’den maaşlar hariç, tüm personel bilgileri listelenecektir.

Bir temel tablodan bir view oluşturulurken, temel tablodaki aynı sütun (alan) isimlerini kullanmak zorunda değildir. Örneğin, Parça adlı ve par_no, par_ad, pr_no, fiyat ve ağırlık adlı sütun (alan) isimlerini içeren tablo kullanılarak oluşturulan parview içinde, par_no yerine parc_no, fiyat yerine fiy ve ağırlık yerine ağır isimleri kullanılmıştır:

 

CREATE VIEW

Parview(parc_no,fiy,ağır)

AS SELECT par_no,fiyat,ağırlık

FROM Parça;

 

5.2.2 Sorgulamanın daha basit hale gelmesi

Karmaşık sorgulamalarda, bazı SELECT komutlarının sonuçları diğer SELECT komutlarınca kullanıldığında, sorgulamanın düzenlenmesinde yanlışlıklar yapma olasılığı artar.

Karmaşık sorgulamalar, VIEW özelliği kullanılarak daha basit hale getirilebilir. Burada temel fikir şudur: Madem ki bir view, bir sorgulama sonucu elde edilen bilgiyi (tabloyu) isimlendirerek elde edilen bir virtüel tablodur; o halde karmaşık SELECT komutu içinde, sonucu kullanılacak başka bir SELECT komutu kullanmak yerine, bu sonucu bir view olarak isimlendirerek, view adını kullanmak. Bazı durumlarda ise, işletmenin veri tabanı uygulamasında çok sık olarak sorulan karmaşık soruları bir view yapısı içinde saklayarak, daha sonra aynı tip sorgulamalar için bu view yapısını kullanarak daha basit ifadeler kullanmakta olasıdır.

 

SORU: Satış bölümünde çalışan personelin herhangi birinden daha düşük maaş alan ve mühendislik bölümünde çalışan kişileri listeleyiniz.

ÇÖZÜM:       SELECT *

FROM Personel

WHERE maas<ANY(SELECT maas

FROM Personel

WHERE bol_no=2) AND

bol_no=1;

 

(Satış bölümü kodu 2 ve mühendislik bölümü kodu ise 1 kabul ediliyor.)

Şimdi bu sorunun cevabı olan tablo bir view olarak saklanırsa:

 

CREATE VIEW S1view

AS SELECT *

FROM Personel

WHERE maas<ANY(SELECT maas

FROM Personel

WHERE bol_no=2) AND

bol_no=1;

 

bundan sonra aynı tip sorgulama için sadece

 

SELECT *

FROM S1view;

 

yazmak yeterli olcaktır.

 

5.2.3 Sadece view kullanılarak gerçekleşebilen sorgulamalar

Bir tablodan elde edilecek  bilgiler için, iki kademeli işlem gerektiren sorgulamalarda, ilk adımda bir view oluşturup ikinci adımda esas sorgulamayı bu view yardımı ile gerçekleştirmek, çoğu kez kaçınılmaz bir durumdur.

Aşağıdaki soru ve bunun çözümü olan SQL ifadeleri bu konuda bir fikir verecektir:

 

SORU: Her bölümde, o bölümdeki ortalama maaştan daha yüksek maaş alanları listeleyiniz.

ÇÖZÜM: Bu sorunun cevaplandırılması için önce her bölümdeki ortalama maaşların bulunması gereklidir.

CREATE VIEW BOL_OR_VIEW(bol_no,ort,maas)

AS SELECT bol_no,AVG(maas)

FROM Personel

GROUP BY bol_no;

 

Daha sonra, yaratılan BOL_OR_VIEW yardımı ile (bu view, bölüm no’ları ve bölüm ortalama maaşlarını saklamaktadır) sorulan sorunun cevabı elde edilebilir:

 

SELECT *

FROM Personel

WHERE bol_no=BOL_OR_VIEW.bol_no

. AND.maas>ort_maas;

 

(Bu sorunun cevabını, şu ana kadar anlatılan diğer bilgilerle bulmaya çalışınız.)

 

5.2.4 Veri bütünlüğünün sağlanması

View oluşturma esnasında CHECK sözcüğünün kullanılması ile, o view’i oluştururken sağlanması gereken koşulların, daha sonra view içine veri ekleme ya da değişiklik işlemlerinde de ihmal edilmesi engellenmiş olur.

Örneğin aşağıdaki gibi bir VIEW oluşturulsun:

 

CREATE VIEW UST_PER_VIEW

AS SELECT FROM Personel

WHERE maas>25000000,

WITH CHECK OPTION;

 

Burada,maaşı 25000000’un üstünde olan personelden oluşan bir UST_PEVIEW adlı view oluşturulmuştur. Daha sonra bu view içine

 

INSERT INTO UST_PER_VIEW

VALUES(27521,’27865427’,’Ayşe’

‘Okan’,{01/05/62},’Cumh. Cad. 46-Taksim’,

.F.,13000000,1,’27651112’);

 

komutu ile maaşı 13000000 olan bir personel eklenmek istendiği zaman şu hata mesajı alınacaktır.

Error: not enough non-null values

Eğer CHECK opsiyonu kullanılmasaydı hata mesajı alınmadan bu veri view içine yüklenecekti. Bir tablo ya da view üzerinde veri ekleme, güncelleme ve silme işlemleri bir sonraki bölümde incelenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 6

TABLOLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK

 

 

6.1 Tabloya Veri Ekleme

SQL’de, mevcut bir tabloya veri eklemek için kullanılacak olan komut INSERT komutudur.

Standart SQL’de, oluşturulan bir tabloya veri yüklemek için tek imkan INSERT komutudur. INSERT komutu ile, tabloya, belli bir anda, tek bir satır eklemek imkanı vardır. INSERT komutunun yazılış biçimi aşağıdaki gibidir.

 

INSERT INTO Tabloadı

(Sütunadı1,Sütunadı2,……..,Sütunadı n)

VALUES (değer1,değer2,….,değer n);

 

Örneğin, Personel tablosuna, sicil no’su 275 olan personel ile ilişkili bilgiler aşağıdaki gibi bir INSERT komutu ile yüklenebilir:

 

INSERT INTO Personel(sicil,sosy_g_no,ad,soyad,

dog_tar,adres,cins,maas,bol_no,yon_s_g_n)

VALUES (‘275’,’27652418’,’Ali’,’Caner’,{01/05/62},’Fatih-İstanbul’,.T.,27000000,2,’876215342’);

 

Karakter türü verilerin ‘ ‘ sembolleri arasında yüklendiğine diğer veriler içinse buna gerek olmadığına dikkat ediniz. Burada, tabloya tüm kolonlarla ilgili veri yüklendiği için, istenirse kolon isimleri ihmal edilebilir.

Standart SQL’deki INSERT komutunun, belli bir anda, tabloya, tek bir satırı yüklemesine karşılık, birçok SQL gerçekleştiriminde, yığın halinde veri yükleyen hizmet programlarından (utility) faydalanmak imkanı da vardır.

Ayrıca, INSERT komutunun bu şekli ile tabloya veri yüklemek pratikte tercih edilebilecek bir şekil değildir. (Her tablo satırı için bir INSERT komutu kullanılıyor.) Daha kullanışlı olan yol,verilerin kullanıcının zorlanmayacağı bir ekran düzeni ile klavyeden yüklenmesi daha sonra bunların INSERT ile tabloya yerleştirilmesidir.

SQL’de ekrandan interactive bilgi girişi ve ekran tasarımı sağlayacak komutlar yoktur. Fakat SQL’in bir veri tabanı yönetim yazılımının (dbase, Foxpro, Oracle) ya da daha üst düzey dilinin (C, Pascal, Cobol v.b) interactive bilgi girişine uygun komutları kullanarak bu işlemi arzu edilen kalitede gerçekleştirmesi mümkündür. SQL’in diğer dillerle etkileşimi bir sonraki bölümde incelenmiştir.

 

6.2 Tablo Satırlarını Silme

Bir tablonun satırlarını silmek için gerekli komut DELETE komutudur. Satır silme koşullu ya da koşulsuz olarak gerçekleştirilebilir.

 

DELETE FROM Tabloadı;

 

ÖRNEK:        DELETE FROM Personel;

25 Rows Deleted

 

Bu komut ile Personel tablosundaki tüm satırlar silinecektir. 25 Rows Deleted mesajı ile, o anda tabloda bulunan 25 satırın silindiği bildirilmektedir.

Koşula bağlı olarak satır silmeyi gerçekleştirmek için, DELETE komutuna WHERE sözcüğü eklenmeli ve bunu izleyen ifade koşulu göstermelidir.

 

ÖRNEK:        DELETED FROM Personel

WHERE bol_no=2;

5 Rows Deleted

 

Bu komut ile, 2 numaralı bölümdeki personelin tümü tablodan silinecektir. 5 Rows Deleted mesajı ile de, o anda 2 numaralı bölümde çalışan 5 personele ait satırların silindiğini belirtmektedir.

Aşağıdaki örnekte ise maaş alanı boş olmayan tüm personel silinecektir.

 

DELETE FROM Personel

WHERE maas IS NOT NULL;

25 Rows Deleted

 

 

6.3 Tablo Satırlarındaki Verilerde Değişiklik Yapma-Güncelleme İşlemi

Tablo satırlarında güncelleme yapmak için SQL’de UPDATE komutu kullanılır. DELETE komutunda olduğu gibi, UPDATE komutunu da koşullu ya da koşulsuz olarak kullanmak mümkündür. Koşul belirtilmemişse, belirtilen değişiklik tüm tablo satırları üzerinde gerçekleştirilir. Koşul belirtildiği takdirde, sadece koşulu sağlayan satırlar üzerinde değişiklik gerçekleştirilir. UPDATE komutunun yazılış biçimi aşağıdaki gibidir.

 

Koşulsuz ise,

 

UPDATE Tabloadı

SET Kolonadı1=değer1,Kolonadı2=değer2,…..,Kolonadı n=değer n;

 

Koşullu olduğu takdirde,

 

UPDATE Tabloadı

SET Kolonadı1=değer1,Kolonadı2=değer2,…..,Kolonadı n=değer n

WHERE Koşul;

 

Aşağıdaki UPDATE komutunun kullanılışı ile ilgili örnekler verilmiştir.

 

SORU: Tüm personelin maaşlarına %12 zam yapma işlemini gerçekleştiriniz.

ÇÖZÜM:       UPDATE Personel

SET maas=maas*1.12;

 

SORU: 5 inci bölümde çalışan kişilerin maaşlarına %35 zam yapan UPDATE komutunu yazınız.

ÇÖZÜM:       UPDATE Personel

SET maas?maas*1.35

WHERE bol_no=5;

 

SORU: 2 inci bölümün yürüttüğü projelerde kullanılan tüm parçaların fiyatlarına %7 zam yapan UPDATE komutunu yazınız.

ÇÖZÜM:       UPDATE Parça

SET fiyat=fiyat*1.07

WHERE pr_no IN (SELECT proj_no

FROM Proje

WHERE bl_no=2);

 

SORU: Sicil numarası 27265421 olan personelin bölüm numarasını 5 olarak değiştiren ve maaşına %14 zam yapan UPDATE komutunu yazınız.

ÇÖZÜM:       UPDATE Personel

SET bol_no=5,maas=maas*1.14

WHERE sicil=’27265421’;

 

 

6.4 Tablonun Yapısında Değişiklik Yapma (Alter Table Komutu)

ALTER TABLE komutu ile bir tablonun yapısında değişiklik yapmak mümkündür. Standart SQL’de bu değişiklikler, tabloya yeni bir kolon ekleme (ADD sözcüğü yardımı ile) ve mevcut bir kolonunözelliklerini değiştirme (MODIFY komutu ile kolon genişliğini değiştirme ya da kolondaki verinin NULL ya da NOT NULL özelliğini değiştirme) şeklindedir.

Standart dışına çıkan bir çok SQL gerçekleştiriminde ise ayrıca tablodan bir kolon silme (DROP), mevcut bir kolonun adını değiştirme (RENAME) ya da tablonun adını değiştirme (RENAME TABLE) özellikleri de, ALTER TABLE komutu içinde mevcuttur.

 

6.4.1 Mevcut bir tabloya bir kolon ekleme

ALTER TABLE komutu içinde ADD sözcüğü kullanılarak, mevcut tabloya bir satır eklenebilir.

Mevcut bir tabloya, yeni bir kolon eklenirken, o kolon içindeki verinin türü, uzunluğu ve bu kolondaki verinin boş bırakılıp bırakılmayacağı (NULL veya NOT NULL) özellikleri de belirtilir.

 

SORU: Personel tablosuna, işe başlama tarihini belirten yeni bir kolon ekleyiniz.

ÇÖZÜM:       ALTER TABLE Personel

ADD is_bas_tar DATE;

 

Yeni eklediğimiz is_bas_tar alanı içinde veri yüklü olmayacağı için boş olacak yani NULL değerler taşıyacaktır. Eğer ADD is_bas_tar DATE NOT NULL; şeklini kullansaydık, bu kolon satırları gene boş olacaktı; fakat bu kolon ile ilişkili yeni boş değerler eklenmek istendiğinde, buna müsaade etmeyecekti (INSERT komutu ile). ADD sözcüğü ile aynı anda birden çok kolon eklenebilir.

 

6.4.2 Mevcut bir tablonun kolonlarında değişiklik yapma (modify

komutu)

Mevcut bir kolon üzerinde değişiklik yapma, değişken uzunluklu bir veri tipine sahip olan kolonun genişliğini arttırma ile sınırlıdır. Bu anlamda, kolon genişliğini azaltma ya da veri tipini değiştirme mümkün değildir.

Bu işlem için MODIFY sözcüğü ALTER TABLE komutu içinde kullanılır.

 

SORU: Daha önce Proje adlı tabloda VARCHAR(15) olarak tanımlanmış olan yer adlı alanı, 25 olarak genişleten SQL komutunu yazınız.

ÇÖZÜM:       ALTER TABLE Proje

MODIFY yer VARCHAR(25);

 

Aynı anda birden çok kolon üzerinde değişiklik yapılabilir. Yukarıda belirtildiği gibi, tabloda daha önce tanımlanmış bir tür (type) başka bir türe çevrilmez. Örneğin DATE’i MODIFY komutu ile CHAR, ya da INT olan bir alanı VARCHAR şekline dönüştürmek mümkün değildir.

 

6.4.3 Mevcut bir tablodan bir kolon silme (drop komutu)

Mevcut bir tablodan, bir kolon silmek için, ALTER TABLE komutu içine DROP sözcüğü eklemek gerekecektir. Örneğin, Personel tablosundan, is_bas_tar kolonunu silmek için

 

ALTER TABLE Personel

DROP is_bas_tar;

 

komutunu kullanmak gerekir.

Aynı anda birden çok kolon silinebilir. Bu durumda, DROP komutu içinde bunları virgüllerle ayırmak gerekir.

 

ALTER TABLE Personel

DROP is_bas_tar,yon_s_g_n;

 

Personel tablosundan işe başlama tarihi ve yönetici sosyal güvenlik numarası alanları silinmiştir.

Bir tablodan bir kolon silindiği takdirde, bu tablo kullanılarak üretilmiş VIEW’lerdeki ilgili kolonlar da otomatik olarak silinir. İndeks alanı olarak tanımlanmış alanların tablodan silinmesi, sistem tarafından kabul edilmez; önce indeks özelliğinin iptal edilmesi gerekecektir.

 

 

6.5 Bir Tablonun Adını Değiştirme Rename Table Komutu

Mevcut bir tablonun adını değiştirmek için, ALTER TABLE komutu içinde RENAME TABLE ifadesi kullanılmalıdır. Örneğin Personel tablosunun adını elemanlar olarak değiştirmek istersek aşağıdaki komutu kullanmak gerekecektir.

 

ALTER TABLE Personel

RENAME TABLE elemanlar;

 

 

6.6 Mevcut Bir Tablonun Bir Kolonunun Adını Değiştirme – Rename Komutu

Mevcut bir tablonun, bir kolonunun adını değiştirmek için, ALTER TABLE

komutu içinde RENAME sözcüğü kullanılmalıdır. Örneğin, Personel tablosunda maas alanını, br_maas olarak değiştirmek için aşağıdaki komutu kullanmak gerekir.

             

ALTER TABLE Personel

RENAME maas br_maas;

 

 

6.7 Mevcut Bir Tablonun Tümüyle Silinmesi Drop Table Komutu

Bir tablonun tümünü silmek için DROP TABLE komutu kullanılmalıdır. Örneğin, Proje adlı tablonun silinmesi için aşağıdaki komut gereklidir:

 

DROP TABLE Proje;

 

Veri tabanından bir tablo, DROP TABLE komutu ile silindiği takdirde, bu tablodan üretilmiş bütün VIEW’ler, bu tablodan üretilmiş eş tablolar, tablo üzerindeki indeksler ve tablo için konulmuş bütün öncelikler de sistemden silinir.

 

 

6.8 Bir Tabloda Yapılan Değişikliklerin İptali Rollback ve Commit Komutları

ROLLBACK komutu ile, veri tabanında, kullanıcının veri tabanında çalışmaya başlamasından itibaren yaptığı tüm değişiklikleri ya da en son kullanılan COMMIT komutundan sonra yapılan tüm değişiklikleri iptal etmek mümkündür.

 

ROLLBACK;

 

Komutu girildikten sonra, tablodan kolon silme, kolon güncelleme, tablonun tümünü silme, view silme gibi değişiklik işlemlerinin tümü iptal edilerek önceki duruma dönülecektir.

COMMIT komutu ise, kullanıcının veri tabanına bağlandığı andan itibaren ya da kullanılan en son COMMIT komutundan sonraki yukarıda bahsedilen türde bütün değişikliklerin kalıcı olarak veri tabanına aksettirilmesini ve saklanmasını sağlar.

 

COMMIT;

 

komutu ile o ana kadar gerçekleştirilen bütün değişiklikler sistemde kalıcı olarak yerleşecektir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için hareket yönetimi bölümüne bakınız.

 

 

6.9 View’ler Üzerinde Ekleme, Silme, Değişiklik İşlemleri

VIEW’ler üzerindeki ekleme, silme ve değişiklik işlemleri esas itibarı ile tablolar üzerinde yapılan benzer işlemlerden çok farklı değildir. Fakat VIEW’ler üzerinde bu tip işlemlerin gerçekleştirilmesinde bazı kısıtlamalarda mevcuttur. Aşağıdaki hususların belirtilmesinde fayda vardır:

Bir view’in güncellenebilir nitelikte olması için, bir birleştirme (join) işlemi sonucunda üretilmemiş olması gerekir. Başka bir deyişle, CREATE VIEW komutunda FROM sözcüğünü izleyen kısımda sadece tablo adı bulunmalıdır.

View içindeki hiçbir kolon bileşik (aggregate) fonksiyonlarca üretilmiş olmamalıdır. (MAX, SUM v.b) View’in üretildiği SELECT komutunda DISTINCT, GROUP BY ya da HAVING sözcüklerini içeren parçaların yerine getirilmiş olmamalıdır.

Bu koşulları sağlamayan view’ler sadece okunabilir (Readonly) özellikteki view’lerdir ve üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

 

6.9.1 View içine satır ekleme

Daha önceden oluşturulmuş Px adlı view, ad, soyad ve maas alanlarını içermiş olsun. Bu view, güncellenebilir nitelikte ise, aşağıdaki INSERT komutu ile, aynen tablolarda olduğu gibi kendisine bir satır eklemek mümkün olacaktır:

 

INSERT INTO Px

VALUES (‘Ali’,’Çakır’,12000000);

 

Daha önceden, VIEW oluşturulurken, CHECK OPTION alternatifi kullanılmışsa, bu takdirde, ekleme esnasında, VIEW’i oluşturan koşul ihlal ediliyorsa, sistem eklemeye müsaade etmeyecek ve hata mesajı verecektir.

 

SORU: Personel adlı tablodan, maaşı 20000000 TL’yi aşan personeli alarak, UST_PER_VIEW adlı bir view oluşturunuz.

ÇÖZÜM:       CREATE VIEW UST_PER_VIEW

AS SELECT FROM Personel

WHERE maas>20000000

WITH CHECK OPTION;

 

Şimdi UST_PER_VIEW içine

 

INSERT INTO UST_PER_VIEW

VALUES (37261,’34268152’,’Beril’,

’Caner’,{01/04/64},’Kadıköy’,.F.,

14000000,2,’37624158’);

 

komutu ile maaşı 14000000 olan bir kişi eklenmek istendiğinde, bu komut kabul edilmeyecek ve aşağıdaki hata mesajı alınacaktır:

 

Error:Not enough non-null values

 

Eğer CHECK opsiyonu kullanılmasaydı, hata mesajı verilmeksizin bu satır, view içine eklenecekti.

 

6.9.2 View içinden satır silme

Güncellenebilir bir view içinde satır silme işlemi, tablolardan satır silme işlemi ile aynı şekilde gerçekleştirilir. Örneğin 6.9.2’de oluşturulan UST_PER_VIEW içinden, maaşı 2500000’den az olan kişiler silinmek istenirse

 

DELETE FROM UST_PER_VIEW

WHERE maas<2500000;

 

komutunu kullanmak yeterli olacaktır.

 

6.9.3 View satırları üzerinde güncelleme işlemi

Güncellenebilir view’lerde güncelleme işlemi tablolardakinin aynıdır. Örneğin UST_PER_VIEW adlı view’de sicili 27251 olan kişinin maaşının 37000000 olarak değiştirmek için

 

UPDATE UST_PER_VIEW

SET maas=37000000

WHERE sicil=27251;

 

komutunu kullanmak uygun olacaktır.

 

6.9.4 Bir view’i silmek

Tabloların silinmesine benzer şekilde, sistemde oluşturulan bir view, DROP VIEW komutu ile silinebilir.

 

DROP VIEW UST_PER_VIEW;

 

Bir view’in silinmesi ile, o view’e bağlı olarak oluşturulmuş diğer bütün view’ler ve bu view ile ilişkili önceliklerin de tümü silinmiş olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 7

İNDEKS OLUŞTURMA ve KULLANMA

 

 

7.1 İndeks Oluşturmanın Amacı

Bir indeks, veri tabanı ortamında bir tablo ya da bir view gibi bir nesnedir ve ilişkili olarak kullanıldığı tablo ya da view’deki satırların, indeksleme alanı (key field (anahtar alan)) olarak kullanılan kolondaki verilere göre sıralanmış biçimde işleme sokulmasını (listeleme ya da arama işlemi) sağlar.

Bir tablo, indekslenmiş ise, bu tablo içinde gerçekleştirilecek bir arama (search) ya da koşullu listeleme (SELECT komutu ile) işlemi çok daha hızlı biçimde gerçekleştirilebilecektir.

 

 

7.2 İndeks Yaratma

            SQL’de bir tablo ile ilşkili olarak indeks yaratmak için gerekli komut CREATE INDEX komutudur. Komutun yazılış biçimi aşağıdaki gibidir:

 

CREATE INDEX indeks adı

ON tabloadı (kolonadı 1,kolonadı 2,….,kolonadı n );

 

İndeksleme artan (ascending) ya da azalan (decending) şeklinde olabilir. Artan, alfabetik olarak A’dan Z’ye nümerik olarak küçükten büyüğe şeklindedir. Azalan ise bunun tersidir. Hiçbir özel sözcük kullanılmazsa indeksleme artan sayılır ya da alan adının yanında bir boşluktan sonra ASC sözcüğü kullanılırsa bu alana göre artan sıralama yapılacak demektir.

Herhangi bir alanın adının yanında DESC sözcüğünün kullanılması ise indekslemenin azalan olacağını gösterir. Komutun yazılış biçiminden anlaşılacağı gibi, aynı anda, birden çok alana göre indeksleme de yapılabilir.

 

7.2.1 Tek bir alana göre artan sırada indeksleme

İşletmede çalışan personeli maaşlarına göre artan sırada listelemek istersek, maas alanına göre bir indeks oluşturmalıyız.

 

CREATE INDEX pers_maas

ON Personel (maas);

Index created 127 Rows

 

127 satırlık personel tablosu ile ilişkili olarak maas alanına indeks anahtarı olarak kullanılan pers_maas adlı indeks oluşturulmuştur. Bu durumda

 

SELECT *

FROM Personel;

 

şeklindeki listeleme komutu sonucunda, personel tablosundaki tüm personel, maaşlarına göre sıralı olarak listelenecektir.

 

7.2.2 Tek bir alana göre azalan sırada indeksleme

İşletmede çalışan personeli maaşlarına göre azalan sırada (yüksek maaştan düşük maaşa doğru) listelemek istersek, maas alanına göre aşağıdaki şekilde oluşturmak gerekir.

 

CREATE INDEX pers_maas

ON Personel (maas DESC);

 

7.2.3 Birden fazla alana göre indeksleme

İşletmedeki personelin öncelikle adlarına göre, aynı ad da olanların soyadlarına göre, hem adı hem soyadı aynı olanların maaşlarına göre sıralanmış olarak listelenmesi istenirse aşağıdaki komut kullanılmalıdır:

 

CREATE INDEX p_ad_soy_m

ON Personel (ad,soyad,maas);

 

Bu durumda

 

SELECT *

FROM Personel;

 

komutu sonucunda, aşağıdaki şekilde sıralanmış tablo görüntülenecektir.

 

sicil            ad             soyad                 maas

11117      Ahmet         Caner              15000000        …….

247          Ahmet         Deniz              27000000        …….

645          Ahmet         Zoran              12000000        …….

3871        Ali               Cenker                        26000000        …….

15372      Ali               Cenker                        34000000        …….

4246        Ali               Cenker                        65000000        …….

16656      Ali               Şener              12000000        …….

7216        Beril           Arkan              18000000        …….

…….         …….             …….                 …….

 

Burada, kolayca görüleceği gibi personel öncelikle adı alanına göre sıralanmış (Ahmet, Ali, Beril) aynı ada sahip olanlar soyadlarına göre sıralanmış (Ahmet ismindeki kişilerin soyadları olan Caner, Deniz, Zoran sıralaması gibi), hem ad hem de soyadları aynı olanların sıralanmasında ise maas alanı dikkate alınmıştır.

 

İndeks komutu

CREATE INDEX p_ad_soy_m

ON Personel (ad,soyad,maas DESC);

 

şeklinde yazılsa idi, tablodaki değerler

 

sicil            ad             soyad                 maas

11117      Ahmet         Caner              15000000        …….

247          Ahmet         Deniz              27000000        …….

645          Ahmet         Zoran              12000000        …….

3871        Ali               Cenker                        65000000        …….

15372      Ali               Cenker                        34000000        …….

4246        Ali               Cenker                        26000000        …….

16656      Ali               Şener              12000000        …….

7216        Beril           Arkan              18000000        …….

…….         …….             …….                 …….

 

şeklinde sıralanırdı. Bu durumda farklı olan ad ve soyad alanı aynı olan kişilerin maaşlarına göre, yüksek maaştan düşük maaşa göre sıralanmış olmasıdır. (maas DESC ifadesinden ötürü)

 

7.2.4 Unique sözcüğü

Bir tablo, seçilen bir sütuna (alana) göre indekslenirken, indeksleme alanı olarak seçilen sütundaki verilerin tekrarlanmasına müsaade edilmesi isteniyorsa, indeksleme yapılırken, CREATE INDEX komutu içinde UNIQUE sözcüğü kullanılmalıdır:

 

CREATE UNIQUE INDEX pers_sicil

ON Personel (sicil);

 

UNIQUE sözcüğünün etkisi, bu komuttan sonra, tabloda, aynı sicilden birden fazla tekrar olmasını engellemesidir.

 

Personel tablosunu

INSERT INTO Personel

VALUES(53768,’27241685’,’Ayşe’,’Şen’,{01/04/63},’Kadıköy’,

.F.,27000000,2,’34261578’);

 

komutu ile sicil 53768 olan kişi eklenmek istendiği zaman, bu sicilden daha önce o tabloda mevcutsa, ekleme kabul edilmeyecek ve

 

-Error- data is not unique

-Hata- veri tekrarsız (tek) değildir.

şeklinde bir hata mesajı alınacaktır.

 

 

7.3 Mevcut Bir İndeksin Silinmesi

Bir tablo üzerinde tanımlanmış herhangi bir indeks, o tablonun veri tabanından silinmesi ile otomatik olarak silinecektir.

Tablo silinmeksizin, o tablo üzerinde oluşturulan indeksin silinmesi içinse, DROP INDEX komutu kullanılmalıdır.

 

DROP INDEX pers_in;

 

komutu ile

 

INDEX DROPPED

(İndeks Silindi)

mesajı alınacaktır. Böylece, Personel tablosu üzerinde oluşturulmuş pers_in adlı indeks, personel tablosu veri tabanında kaldığı halde silinecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM  8

SQL’İN DİĞER BİLGİSAYAR DİLLERİNE ve YAZILIMLARINA

KATILIMI (EMBEDDED SQL)

 

 

8.1 SQL Katılımının Amacı

SQL için iki çalışma modu mevcuttur.

 • Etkileşimli SQL modu (interactive SQL mode)
 • Katılımlı SQL modu (embedded SQL mode)

Bu bölüme kadar, SQL’in etkileşimli modu ile ilişkili uygulama ve komutlar ele alınmıştır. Bu modda, her komut, sisteme gönderilmekte ve sistem cevabı olarak bir sonuç ya da bir hata mesajı karşılığı alınmaktadır.

Etkileşimli modda aşağıda belirtilen üç noktada önemli güçlükler vardır:

 • Tablolara bilgi girişi: Her tablo satırı girişi için ayrı bir INSERT komutuna gerek vardır. Bu oldukça önemli güçlük oluşturur. Ayrıca, kullanıcı için kolaylık sağlayan bilgi giriş ekranlarını, etkileşimli modda ve SQL komutları ile gerçekleştirmek olanaksızdır.
 • Bilgi işleme: Etkileşimli moddaki SQL belli bir anda tek bir komut icra edilebilir ve aynı zamanda, bir komutu otomatik olarak, tekrar takrar icra edebilme yeteneğine sahip değildir. Başka bir deyişle ve bilgisayar yazılımı terimleri ile çevrim (döngü-loop) yapılarından yoksundur.

Ayrıca etkileşimli SQL modunda IF…THEN…ELSE….END IF şeklinde ki kontrol yapılarını kullanma imkanı yoktur.

 • Bilgi çıkışı: Etkileşimli SQL modu ile, gerçekleştirilen bir sorgulama sonucunu, kullanıcının arzu edeceği düzen ve esneklikle ekrana aktarma imkanı yoktur. Başka bir deyişle, etkileşimli SQL modunda, istenilen tarzda rapor hazırlamayı gerçekleştirebilecek esneklikte bilgi çıkış komutları mevcut değildir.

SQL, tanım olarak veri tabanı alt dilidir. Yani bir bilgisayar dilinin gerek

gösterdiği tüm yapılara sahip değildir.

 

SQL’in sahip olduğu özellikler bu noktaya kadar görüldüğü gibi,veri tanımlama, bütünlük kontrolü, veriye erişim ve sorgulama, veriyi güncelleme ile ilişkili komut yapılarıdır. Dolayısı ile eksik olan dil yapıları (bilgi giriş/çıkış, ekran tasarımı, döngü (loop)) ile ilişkili programa gereksinimleri, SQL’in başka bir dil veya veri tabanı yazılımı ile etkileşimi ile (C, Pascal v.b.) sağlanacaktır.

Öte yandan SQL, sorgulama dili olarak bir standart haline gelmiştir. İlişkisel veri tabanı sistemlerindeki sorgulama işlemleri, hangi veri tabanı yazılımı ya da bilgisayar dili kullanılırsa kullanılsın SQL ile yapılmaktadır.

Yeni geliştirilen bilgisayar dilleri ve yazılımları da tümü ile SQL kullanımını desteklemektedir (Visual Basic, Visual C++, Foxpro v.b.).

SQL dili yordamsal bir dil değilidir. Tam tersine küme esaslı bir dildir. Bunun anlamı şudur: SQL dili ile örneğin bir sorgulama esnasında, SELECT komutu ile belirli bir koşulu sağlayan tablo satırlarının tümü birden elde edilir. Bu satırları tek tek alarak üzerinde işlem yapma imkanı yoktur. Oysa yordamsal diller, bir tablo üzerinde satır satır ya da kütük üzerinde kayıt kayıt işlem yapma imkanına sahiptirler.

Bundan sonraki lat bölümde, set oriented SQL dili ile yordamsal bir yaklaşım ile nasıl işlem yapılabileceği anlatılacaktır.

 

 

8.2 Kürsör Kullanımı

SQL’deki anlamı ile kürsör, SELECT komutu ile seçilmiş tablo satırları arasından, belirli bir satırı işaret eden gösterge demektir. Belli bir anda kürsörün işaret ettiği tablo satırı üzerinde (sadece o satırda) güncelleme ya da satır silme işlemi yapılabilecektir.

Kürsör özelliği, SQL’in küme esaslı yapısı ile diğer dillerin yordamsal yapısı arasında bir köprü görevi görür. Kürsör, aynen SELECT komutunun yaptığı gibi, belirli bir koşulu sağlayan tablo satırları kümesini elde eder; fakat SELECT’’en farklı olarak ve SELECT’in yapamadığı işlemi yaparak bu küme içindeki tablo satırlarını tek tek işleme sokabilir. Kürsör özelliğini kullanmaksızın, bu tür bir işlem yapma olanağı yoktur.

Bir SELECT işlemi ile ilişkili olarak bir kürsör tanımlama iki aşamalı bir süreçtir.

 • DECLARE CURSOR komutu ile kürsör için bildiride bulunulur.
 • OPEN komutu ile de kürsör açılır. (aktif hale getirilir.)

Kürsör açıldığı zaman, veriye erişmek için, FETCH deyimi kullanılmalıdır. Kürsör ile ilişkili işlemler

Bitince, CLOSE deyimi ile kürsör kapatılır.

Bir kürsörün kapatıldıktan sonra yeniden açılması gerektiğinde, yeniden bildiride bulunmaya (DECLARE CURSOR) gerek yoktur. Aynı anda bir tablo ile ilişkili olarak birden çok kürsör bildirisinde bulunulabilir. Bir yordam içinde kullanılabilecek kürsör sayısı bakımından da bir limit yoktur. Fakat bir kürsör, sadece tanımlandığı yordam içinde kullanılabilir.

 

 

8.3 Kürsör Komutları

 

8.3.1 Declare cursor komutu

Bir kürsör ismini, SELECT komutu ile ilişkili hale getirir.

 

DECLARE Kürsöradı CURSOR

FOR SELECT-Komut [FOR READ[ONLY] ]

 

şeklindedir. Burada kürsör adı, SQL isim verme kurallarına uygun olarak verilmiş isimlerdir.

SELECT komutu, daha önce görüldüğü şekilde olup WHERE, GROUP BY, HAVING ya da ORDER BY sözcüklerini de içerebilir. Ayrıca istenirse içinde alt SELECT komutları, bileşik fonksiyonlar ve diğer SELECT ile kullanılabilen yapılar bulunabilir. SELECT komutu, kürsör açıldığı zaman erişilebilecek tablo satırları kümesini belirler.

FOR READ ONLY parçası ile kullanılırsa, seçilen satırlar sadece okunabilir; seçilen satırlar üzerinde güncelleme ya da satır silme işlemleri gerçekleştirilemez.

DECLARE CURSOR komutu, kürsör açılmadan ya da kürsöre herhangi bir yerde referans verilmeden, icra edilmelidir. Kürsör, bir yordam içinde birçok kez kapanıp açılsa da, DECLARE CURSOR komutu sadece bir kez görünmelidir.

 

ÖRNEK:        DECLARE kürsör1 CURSOR FOR

SELECT sicil,ad,soyad,maas

FROM Personel

WHERE bol_no=2;

 

SELECT komutu, WHERE cümleciği içinde, SQL’in içinde kullanıldığı dile ya da yazılıma ait (C, Pascal, Foxpro v.b.) bir değişkene referans verebilir. Kullanılan dile ait değişken, kürsör açıldığı zaman işleme sokulur.

Aşağıdaki örnek SQL’in içinde kullanıldığı dil değişkenine nasıl referans verildiği ile ilişkindir:

 

ÖRNEK:        DEFINE VARIABLE ysg_n

AS CHARACTER INITIAL “25724711”;

DECLARE kürsör2 CURSOR FOR

SELECT ad,soyad,y_sos_g_n

FROM Personel

WHERE y_sos_g_n=ysg_n

ORDER BY ad,soyad;

 

Burada ysg_n adlı, SQL’in içinde kullanıldığı dile ait değişken DEFINE VARIABLE komutu ile tanımlanmış ve bu değişkene 25724711 başlangıç değeri atanmıştır.

 

8.3.2 Open komutu

Yazılış biçimi:

OPEN kürsöradı

şeklindedir.

OPEN komutu, DECLARE CURSOR komutundaki SELECT deyiminin icra edilmesi ile elde edilen tablo satırları kümesi içinden erişim yapılabilmesi işlemini başlatır. OPEN komutu sonucunda, kürsör, SELECT ile elde edilecek tablo satırları kümesinden oluşan erişim satinin ilk satırına konumlanacaktır.

OPEN kürsör1

komutu ile kürsör1 adlı kürsör açılmaktadır. Bir kürsör, tanımlandıktan sonra çeşitli kereler açılır ve kapatılabilir. Kürsörün her açılışı esnasında, SELECT komutu yeniden icra edilir. O nedenle kürsörü, bir kez bildirel yeterlidir. Her yeni icra sonucu erişim seti farklı olabilir.

 

8.3.3 Fetch komutu

Bu komut yardımı ile, açılan erişim seti içindeki tablo sütunlarındaki verielr, SQL’in içinde kullanıldığı program içindeki değişkenlere aktarılabilir.

 

Kullanış biçimi:

FETCH kürsöradı INTO değişken listesi

şeklindedir.

FETCH komutuna ait değişken listesinde bulunan değişkenler, DECLARE CURSOR komutu içindeki SELECT komutu içinde bulunan tablo sütun adları ile sayı, sıra ve tür bakımından uyuşmalıdır.

 

ÖRNEK:        DECLARE kürsör3 CURSOR

FOR SELECT ad,soyad,y_sos_g_n,maas

FROM Personel;

 

Şeklinde tanımlanmış kürsör3 ile erişilebilecek  veri kümesi, ad, soyad, y_sos_g_n ve maas adlı tablo sütunları ile saklanan verilerden oluşmaktadır. Bununla ilişkili olarak

 

FETCH kürsör3 INTO a,s,ysgn,b_maas

 

şeklindeki komut ile, erişim setinde o esnada aktif olan tablo satırındaki verilerden

ad                     ¾®  a

soyad               ¾®  s

y_sos_g_n      ¾®  ysgn

maas               ¾®  b_maas

 

adlı değişkenlere aktarılacaktır.

SELECT’teki sütun adları ile dil değişkenleri aynı isimden olmamalıdır. FETCH belli bir anda bir tablo satırına erişilir. Her yeni FETCH, yeni bir satıra erişecektir. Bir erişim setindeki bütün satırlara erişmek için, FETCH komutu, SQL’in içine katıldığı dildeki bir çevrim (loop) yapısı içinde kullanılmalıdır. (SQL’de Loop komutları olmadığını hatırlayınız.)

 

8.3.4 Konumlandırılmış güncelleme işlemi

Güncelleme işlemini gerçekleştiren UPDATE komutunun, o esnada kürsörün işaretlediği tablo satırı üzerinde işlem yapan, konumlandırılmış şekli, açılan bir kürsör ile birlikte kullanılır. Bir tablo satırındaki veriye erişimi sağlayan FETCH komutunun icrasından sonra, erişilen tablo satırı üzerindeki her kolon için güncelleme işlemi gerçekleştirilebilir.

Konumlandırılmış UPDATE komutunun yazılış biçimi aşağıdaki gibidir:

 

UPDATE Tabloadı

SET sütun(kolon)adı=ifade

WHERE CURRENT OF kürsör

 

Burada kullanılacak tablo adı, DECLARE CURSOR komutundaki tablo adının aynısı olmalıdır.

İçindeki SELECT komutunda DISTINCT sözcüğü, birleştirme işlemi (JOIN), bir matematiksel ifade ya da sabit , bir alt SELECT,GROUP BY ya da HAVING cümleciği, güncellenemez bir VIEW için referans mevcut olan kürsör işlemlerinde güncelleme işlemi yapılamaz.

Konumlandırılmış güncelleme ile ilişkili aşağıdaki örneği inceleyiniz:

 

DEFINE VARIABLE bmaas LIKE

Personel.maas

DECLARE kürsör4 CURSOR FOR

SELECT maas

FROM Personel

OPEN kürsör4

REPEAT:

FETCH kürsör4 INTO bmaas

UPDATE Personel

SET maas=bmaas+2500000

WHERE CURRENT OF kürsör4

END

CLOSE kürsör4

 

Bu örnekte, DECLARE CURSOR komutu ile personel tablosundaki maas brüt maaşlar kümesi elde edilmiş ve OPEN komutu ile bu kümenin ilk satırı erişilebilir hale getirilmiştir.

 

  BRÜT
               ¾¾® 37000000
  12000000
  13000000
  …….
  47000000

 

FETCH komutu ile personel’deki ilk satıra ait maaş, bmaas isimli, SQL’in içinde kullanıldığı dile ait değişkene yüklenmiştir.

UPDATE komutu ile ilk satıra ait maaş, bmaas+2500000 ifadesi ile 2500000 TL arttırılarak güncellenmiştir. Bir sonraki işlemde FETCH komutu bir sonraki satırı işleme sokacaktır. Satırlar arasında dolaşarak, tüm erişim kümesi üzerinde işlem yapma ise, bu örnekte, PROGRESS veri tabanı yazılım sistemine ait REPEAT:END çevrim (loop(döngü)) yapısı ile gerçekleştirilmektedir.

 

8.3.5 Konumlandırılmış Delete komutu

Konumlandırılmış UPDATE komutuna benzer şekilde çalışır. Açık bulunan kürsörün o esnada işaret ettiği satırı siler. Satır silindikten sonra, kürsör bir sonraki satırın başına gelir.

 

ÖRNEK:        DELETE FROM Personel

WHERE CURRENT OF kürsör4

 

Bu komut ile, kürsör4’ün o esnada işaret ettiği tablo satırı, Personel tablosundan silinecektir.

 

8.3.6 Kürsörün kapatılaması

Bir kürsör ile oluşturulan erişim kümesi ile bağlantıyı kesmek başka bir deyişle erişim kümesini erişilemez hale getirmek için CLOSE komutu kullanılır. Komut,

CLOSE kürsöradı

 

şeklinde kullanılır. CLOSE komutundan sonra OPEN ile yeniden açılmadıkça, kürsörün oluşturduğu erişim kümesine yeniden erişmek mümkün değildir.

 

 

8.4 Bir SQL Tablosundan Tek Bir Satır Seçme (Select Into Komutu)

SELECT INTO komutu, tablo içinden sadece tek bir satıra erişir. Amaç, tablo içindeki bütün satırları ya da belli koşulları sağlayan satırları taramak olmayıp sadece belirli bir satıra erişmekse , kürsör tanımlayıp, FETCH komutu kullanmak yerine sadece SELECT INTO komutu kullanılabilir.

SELECT INTO komutu, WHERE kısmında belirtilen koşulun sadece bir satır üreteceği varsayımı ile çalışır. Aksi durumda hata mesajı alınacaktır.

 

ÖRNEK:        DEFINE scl LIKE Personel.sicil

DEFINE bmaas LIKE Personel.maas

SELECT sicil,maas INTO scl,bmaas

FROM Personel

WHERE sicil=’2715213’;

 

 

8.5 SQL’in Destek Sağladığı Diller

SQL’in içinde kullanılabildiği diller yedi tanedir. Bu diller:

 

 • C
 • COBOL
 • FORTRAN
 • MUMPS
 • PASCAL
 • ADA
 • PL/I

 

dilleridir. SQL komut ve bildirileri, kullanıldığı üst dil ya da esas dil içinde iki ayraç başlangıç ve bitiş ayraçları içine alınır. Bu ayraçlar yukarıda belirtilen diller için Tablo 8.1’deki gibidir.

 

Tablo 8.1 Üst Diller İçinde SQL Ayraçları.

DİL BAŞLANGIÇ BİTİŞ
ADA EXEC SQL ;
C EXEC SQL ;
COBOL EXEC SQL END-EXEC
FORTRAN EXEC SQL YOK
MUMPS &SQL( )
PASCAL EXEC SQL ;
PL/I EXEC SQL ;

 

 

 

8.6 Cobol İle SQL Kullanımı

Bir COBOL programı içinde, SQL kullanımı için aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir:

Üst dil (COBOL) içinde SQL ile bağlantılı olarak kullanılacak değişkenler tanımlanın (WORKING STORAGE SECTION’da) SQL ile haberleşmeyi sağlayacak olan SQLCA sisteme ilave edilir. (SQLCA ®SQL Communication Area anlamındadır.) Bunun için COBOL içinde

 

EXEC SQL INCLUDE SQLCA

END-EXEC

 

komutu, COBOL’un WORKING-STORAGE SECTION kesimine yerleştirilir. PROCEDURE DIVISION’da, gerekli SQL komutları, COBOL’un

 

EXEC SQL

SQL Komutları

END-EXEC

 

ayraçları içine yazılır.

 

ÖRNEK: Sicil’i 27562 olan kişi ile ilişkili ad, soyad, maas ve bölüm bilgilerini görüntüleyen programı yazınız.

INDENTIFICATION DIVISION.

ENVIRONMENT DIVISION.

DATA DIVISION.

WORKING-STORAGE SECTION

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECION END-EXEC.

01  USICIL          PIC 9 (5).

01 UAD                      PIC      A (10)

01 USOYAD              PIC      A (10)

01 UMAAS                PIC      9 (13) V 9 (2).

EXEC SQL END DECLARE SECTION END-EXEC.

01 B-MAAS               PIC      9 (13). 9 (2).

EXEC SQL INCULEDE SQLCA

END-EXEC.

PROCEDURE DIVISION.

EXEC SQL SELECT sicil,ad,soyad,maas

INTO :USICIL,: UAD,: USOYAD,: UMAAS

FROM Personel

WHERE sicil=27562

END-EXEC.

DISPLAY “Sicili 27562 Olan kişi”

DISPLAY “Ad  Soyad  Maaş”

IF SQLCODE=O

MOVE UMAAS TO B-MAAS

DISPLAY UAD,”  ”,USOYAD,”  ”,B-MAAS

ELSE

DISPLAY “Hata kodu ……..”, SQLCODE

STOP RUN.

 

Yukarıdaki programda iki noktanın açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Birincisi, SQL komutları içinde üst dile ait değişkenler: sembolü ile başlamaktadır.

İkinci nokta ise, SQLCODE değişkenidir. Bu değişken, SQL haberleşme alanı (SQLCA) içinde tanımlanmış bir nümerik değişken olup, değerinin kontrol edilmesi ile, hata olup olmadığı, tablonun sonuna gelinip gelinmediği anlaşılır. SQLCODE için aşağıdaki değerlerin kontrolü sözkonusudur.

FETCH işelemi başarılmış ise, yani SELECT komutu tablo değerleri üst dilin değişkenlerine başarı ile aktarılmış ise, SQLCODE değişkeninin değeri Æ’dir. Tablodan erişilecek satır yoksa ya da tablonun sonuna gelinmiş ise SQLCODE’un değeri 100’dür. Herhangi bir hatadan dolayı FETCH işlemi başarılamamışsa, SQLCODE’un değeri negatiftir. (Bazı gerçekleştirimlerde –1’dir.)

 

INDENTIFICATION DIVISION.

EVIRONMENT DIVISION.

DATA DIVISION.

WORKING-STORAGE SECTION

01 TO-MAAS      PIC 9 (15). 9 (2).

01 T-MAAS        PIC 9 (15) V 9 (2).

01 O-MAAS        PIC 9 (13) V 9 (2).

01 OO-MAAS     PIC 9 (13). 9 (2).

01 SAY                PIC 9 (4).

EXEC SQL BEGIN DECLARE

SECTION END-EXEC

01 UMAAS                PIC      9 (13) V 9 (2).

EXEC SQL END DECLARE SECTION

END-EXEC.

EXEC SQL INCULEDE SQLCA END-EXEC.

PROCEDURE DIVISION.

EXEC SQL WHENEVER SQLWARNING

CONTINUE END-EXEC.

PERFROM P1.

PERFROM P2 UNTIL SQLCODE IS

NOT EQUALS TO ZERO.

PERFROM P3.

STOP RUN.

P1.EXEC SQL DECLARE kürsör1

FOR SELECT maas

FROM Personel END-EXEC.

MOVE Æ TO T-MAAS.

MOVE Æ TO O-MAAS

MOVE Æ TO SAY.

EXEC SQL OPEN kürsör1 END-EXEC.

P2.EXEC SQL FETCH kürsör1

INTO:UMAAS END-EXEC

IF SQLCODE THEN

MOVE UMAAS TO T-MAAS

ADD 1 TO SAY

P3.IF SQLCODE=100

COMPUTE O-MAAS=T-MAAS / SAY

MOVE T-MAAS TO TO-MAAS

MOVE O-MAAS TO OO-MAAS

DISPLAY “Maaş Toplamı….”,TO-MAAS

DISPLAY “Ortalama maaş…”,OO-MAAS

ELSE

DISPLAY “Hata Kodu…..”,SQLCODE.

EXEC SQL CLOSE kürsör1 END-EXEC.

 

 

8.7 Whenever Komutu ve SQLState Parametresi

            WHENEVER komutu da, SQLCA’yı kullanarak üç sonuçtan birinin meydana gelip gelmediğini kontrol eder. Kontrol edilen koşul oluşmadı ise, program devam eder. Şayet kontrol edilen koşul oluşmuşsa, bu durmda program işaret edilen noktaya dallanır ya da belirtilen işlemi yapar.

WHENEVER ile kontrol edilecek üç sonuç sunlardır:

 

NOT FOUND

SQLERROR

SQLWARNING

 

Bu sonuçlardan her biri, SQLCA içinde tanımlanan değişkenlere ait belirli bir değeri yansıtmaktadır. SQL komutu sonucu, kontrol edilen koşulu sağlayan hiçbir tablo satırı elde edilmemişse, NOT FOUND sonucu oluşur. SQL komutu sonucu, bir hata oluşmuşsa, SQLERROR değeri elde edilir.SQL komutunun icrası sırasında bir uyarı durumu oluşursa da SQLWARNING sonucu elde edilecektir.

Aşağıdaki program parçasında, erişilecek tablo satırı bulunmadığı zaman ne yapılacağı belirtilmektedir:

 

EXEC SQL

WHENEVER NOT FOUND

GO TO P1

END-EXEC.

 

Aşağıdaki program parçasında ise, bir uyarı durumu oluşursa, programın icrasına devam edilmesi gereği belirtilmektedir.

 

EXEC SQL

WHENEVER SQLWARNING

CONTINUE

END-EXEC.

 

SQL içinde kullanılan SQLCODE parametresi, SQL standardında halen mevcut ve kullanılabilir durumda olmasına rağmen, standart komitesince “eskimiş özellik” listesine konulmuştur. Bunun anlamı bir sonraki standart düzenlemesinde SQL standardından çıkarılacağıdır.

SQLCODE’un sağladığı kontrolün daha kapsamlısını sağlayan SQLSTATE parametresi kullanmak bu durumda daha modern bir yaklaşımdır.

SQLSTATE 5 karakter uzunluğunda ve iki kısımdan oluşan bir değişkendir. İlk iki karakter sınıf, onu izleyen üç karakter ise alt sınıf adını alır.

Bazı önemli SQLSTATE değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

Tablo 8.2 SQLSTATE Parametre Değerleri.

Sınf Alt Sınıf Anlamı
00 000 FETCH işlemi başarı ile tamamlandı.
00 100 Tabloda erişilecek satır kalmadı.
23 000 Bütünlük (integrity) kısıtlı ihlal ediliyor.
34 000 Geçersiz kürsör adı
2A 000 İnteraktif SQL komutunda yazılış ya da erişim hatası
37 000 Dinamik SQL komutunda yazılış ya da erişim hatası
01 000 Uyarı
24 000 Geçersiz kürsör durumu
42 000 Yazılış hatası ya da erişim kuralını ihlal etme

 

ÖRNEK:                    .

                                   .

            EXEC SQL

IF SQLSTATE =’ÆÆ1ÆÆ’ GO TO P1.

IF SQLSTATE=’ ÆÆ1ÆÆ’ GO TO SON.

END-EXEC.

 

 

8.8 C Dili İçinde SQL Kullanımı

            C dili içinde SQL kullanımı esas itibarı ile COBOL içindeki kullanımdan farklı değildir. Sadece, SQL ayraçları olarak

 

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;

ve

EXEC SQL END DECLARE SECTION;

 

yapısı kullanılır.

 

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;

Char    Parcano[15];

Sqlind Parcanolnd;

Char    Parcano3[15];

Char    Parcano5[15];

Char    Parcano7[15];

Char    Parcano9[15];

Char    Ustkomp[15];

Sqlind Partnolnd;

Char    Partname[31];

Sqlind Partnamelnd;

Char    Partname[31];

Sqlind Partname5lnd;

Char    Parcaadi[31];

Sqlind Parcaadilnd;

Char    Parcaadi5[31];

Sqlind Parcaadi5lnd;

Char    resimno4[16];

EXEC SQL END DECLARE SECTION;

 

 

8.9 dBase IV İçinde SQL Kullanımı

Kişisel bilgisayar için geliştirilmiş en önemli veri tabanı yönetim yazılımlarından biri olan dBASE Iviçinde veri tabanı sorgulamalarını gerçekleştirecek, bu tür yazılımlara özgü XBASE komutları sınıfından komutlar mevcuttur. Örneğin sorgulama için DISPLAY FOR komutu kullanılabilir. Ayrıca veri tabanları üzerinde güncelleme, silme gibi işlemler için de REPLACE, DELETE gibi XBASE komutlarından yararlanmak mümkündür.

Fakat ilişkisel modele dayalı veri tabanlarındaki sorgulama işlemlerinde, özellikle birden çok tabloyu bir arada işleme sokmayı gerektiren sorgulamalarla, SQL komutlarının kullanımı programcıya aşağıdaki gibi yararlar sağlayacaktır:

SQL sorgulama komutları, aynı karmaşıklıktaki işlemler için kullanılabilecek XBASE komutları grubuna göre daha kısa ve anlaşılır yapıdadır.

SQL veri tabanı yönetim yazılımlarının standart bir sorgulama dili olduğu için dBASE IV dışındaki veri tabanı yazılımlarına geçişte kolaylık sağlayacaktır. Özellikle mainframe bilgisayarlar için geliştirilen ORACLE ve PROGRESS gibi veri tabanı yönetim yazılımlarında SQL, sorgulama için kullanılabilecek tek araçtır.

Bir dBASE programcısı, bu bölümün başlarında belirtilen nedenlerle, programdaki bilgi giriş, ekran tasarımı, rapor dökümü gibi işlemleri XBASE komutları ile yapacaktır. Çünkü konularda SQL’in etkileşimli komutları yoktur ya da yetersizdir. Fakat sorgulama işlemleri içinse, SQL’in gücünden yararlanacaktır.

Ayrıca, SQL’den bağımsız olarak, SQL ile oluşturulmuş veri tabanı tabloları, dBASE IV’ün etkileşimli komutları (BROWSE, EDIT, APPEND, CREATE) ile de işlenebilir.

DBASE IV içinde SQL’in iki şekilde kullanılması mümkündür. Etkileşimli modda (SQL . modu) komut kütüğü içerisinde dBASE IV’te nokta modunda iken

 

SET SQL ON ¿

 

komutu girilirse SQL’in nokta moduna geçilir ve

SQL

mesajı gelir. Bu andan itibaren SQL komutları etkileşimli olarak kullanılabilirler.

DBASE IV’ün help olanığı kullanılırsa (F1 tuşu ile), burada dBASE IV’te geçerli olan SQL komutlarının bir listesi ve syntax kuralları da elde edilebilir.

SQL komutları bir dBASE IV program kütüğü (.PRS uzantılı) içinde, dBASE IV (ya da XBASE) komutları ile birlikte de kullanılabilir.

Aşağıdaki verilen tabloda program listesi bu konuda faydalı bir fikir verecektir.

 

*Personel tablosu içinde kısmi

*Sorgulama, güncelleme, silme

*İşlemlerini gerçekleştiren menülü

*Bir Program-PROG.PRS

 

SET TALK OFF

SET ECHO OFF

START DATABASE ISLETME;

DO WHILE .T.

CLEAR

@ 5, 10 SAY  ‘Personel Bilgi Sistemi’

@ 6, 10 SAY  ‘S-Sorgulama’

@ 7, 10 SAY  ‘G-Güncelleme’

@ 8, 10 SAY  ‘D-Silme’

@ 9, 10 SAY  ‘C-Programdan Çıkış’

?

?

WAIT  “Seçiminiz……..” TO SEC

DO CASE

CASE UPPER(SEC)=”S”

DO SOR

CASE UPPER(SEC)=”G”

DO GUNCEL

CASE UPPER(SEC)=”D”

DO SIL

CASE UPPER(SEC)=”C”

RETURN

OTHERWISE

? “Hatalı Seçim”

END CASE

WAIT “Devam için Return” TO XX

END DO

RETURN

PROCEDURE SOR

CLEAR

SELECT * FROM Personel

ORDER BY sicil;

WAIT “Devam için Return” TO XX

RETURN

PROCEDURE GUNCEL

CLEAR

@ 10, 10 SAY “Bölüm No……” GET b_no

READ

DECLARE kürsör CURSOR

FOR SELECT ad,soyad,adres,maas

WHERE bol_no=b_no;

FOR UPDATE OF ad,soyad,adres,maas;

OPEN kürsör;

IF SQLCNT=0

WAIT “Bu bölümde kayıtlı personel yok, Devam etmek için Return”

CLOSE kürsör;

RETURN

END IF

DO WHILE .T.

FETCH kürsör

INTO xad,xsoyad,xadres,xmaas;

INTO SQLCODE<>Æ

WAIT “Devam için Return”

RETURN

ELSE

CLEAR

@ 10, 10 SAY “ad……..” GET xad

@ 11, 10 SAY “soyad……..” GET xsoyad

@ 12, 10 SAY “adres……..” GET xadres

@ 13, 10 SAY “maas……..” GET xmaas

UPDATE Personel

SET ad=xad,soyad=xsoyad,adres=xadres,maas=xmaas

WHERE CURRENT OF kürsör;

END IF

END DO

CLOSE kürsör;

RETURN

PROCEDURE SIL

CLEAR

@ 10, 10 SAY “Bölüm No……..” GET b_no

READ

DECLARE kürsör CURSOR

FOR SELECT ad,soyad;

WHERE bol_no=b_no

FOR UPDATE OF ad,soyad;

OPEN kürsör;

IF SQLCNT=0

WAIT “Bölümde kayıtlı personel yok, Devam için Return”

CLOSE kürsör;

RETURN

END IF

DO WHILE .T.

FETCH kürsör

INTO xad,xsoyad;

IF SQLCNT<>0

WAIT “Devam için Return”

RETURN

ELSE

CLEAR

@ 10, 10 SAY “ad……..” GET xad

@ 10, 10 SAY “soyad……..” GET xsoyad

WAIT “Bu personel silinsinmi E/H” TO T

IF UPPER(T)=”E”

DELETE FROM Personel

WHERE CURRENT OF kürsör;

END IF

END IF

END DO

CLOSE kürsör

RETURN

 

Yukarıdaki programla ilişkili olarak aşağıdaki noktaların açıklanması gerekir:

SQLCNT, SQLCA (SQL Communication Area – SQL haberleşme ve alanı) içinde yer alan bir değişkendir ve tablo içinde bulunan satırların sayısını elde eder. Bu değişkenin Æ olması durumunda tabloda satır olmadığı (oluşturulan kürsör yapısı ile seçilen erişim kümesinin boş olduğu) sonucu ortaya çıkar.

Önemli diğer bir nokta ise;

 

SART DATABASE ISLETME;

 

komutudur.

SQL açısından bir veri tabanı, bir ya da daha çok tablodan oluşan ilişkili bilgiler topluluğudur; DOS ortamından ise bir SQL veri tabanı, bir DOS alt dizinidir. Bu alt dizinin adı, veri tabanının adı ile aynıdır.

Veri tabanı (DOS alt dizini) içindeki her tablo ise ayrı bir veri kütüğüdür, dBASE IV(FOXPRO) ortamında bu tabloların ya d veri tabanı kütüklerinin uzantısı  *.DBF (data base file) şeklindedir.

Bu anlamda START DATABASE ISLETME; komutu, ISLETME adlı veri tabanını kullanma imkanı sağlayan (ISLETME adlı DOS alt dizini içine girişi sağlayan) bir SQL komutudur.

Bu anlamda, programda kullanılan tüm tabloların (Personel v.b.) bu veri tabanı (alt dizin) içinde mevcut olduğu varsayılmaktadır. Bir SQL veri tabanını  (DOS içinde bir alt dizin olarak) oluşturmak için SQL’de

 

CREATE DATABASE veritabanı adı;

 

komutunu kullanmak gerekir. Mevcut bir SQL veri tabanını silmek içinse

 

DROP DATABASE veritabanı adı;

 

şeklinde SQL komutu kullanmak gerekir. Sistemde mevcut olan veri tabanlarının adını görmek içinse

 

SHOW DATABASE;

 

SQL komutu kullanılır. Aktif bir veri tabanını iptal etmek içinse

 

STOP DATABASE;

 

SQL komutunu kullanmak gerekecektir. Bir veri tabanı içinde bir tabloyu, SQL komutu olan CREATE TABLE yerine XBASE komutu olan CREATE ile oluşturduğunuz takdirde, SQL’in bu *.DBF’i bir SQL tablosu olarak algılaması için

 

DBDEFINE dbf adı;

 

şeklinde SQL komutu kullanmalısınız.

 

 

8.10 Foxpro İçinde SQL Kullanımı

FOXPRO For Windows 2.5 versiyonu içinde, SQL’in CREATE CURSOR, CREATE TABLE, INSERT ve SELECT komutları yer almaktadır. SELECT ile kullanılabilecek bileşik fonksiyonlar da aynen uygulanır (AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM).

dBASE IV’ten farklı olarak, FOXPRO içinde, SQL için ayrı bir modda (SQL .) geçme zorunluluğu yoktur. SQL komutları, diğer FOXPRO komutları gibi hem etkileşimli modda hem de program içinde kullanılabilir.

FOXPRO içinde SQL tablosu ile FOXPRO dbf’i aynı anlamdadır. Gerçekten de

 

menüsü seçildiği zaman, yeni oluşturulacak kütük seçenekleri içinde, veri tabanı kütüğü (dbf) seçeneği

 

File Type

Table / DBF

…..

…..

 

şeklinde yer alır.

FOXPRO’nun etkileşimli modu olan ve dBASE IV’ün . moduna karşı gelen Command penceresinde, daha önceden oluşturulmuş personel.dbf ile ilişkili olarak yazılacak SELECT komutu ile aşağıdaki şekilde bir çıktı elde edilecektir:

 

 

Command

 

USE Personel

SELECT * FROM Personel;

 

 

 

SONUÇ:

 

Query

 

Sicil    sos_g_no        ad        soyad  dog_tar

 

117      274521            Ali       Can     04/01/62

…         …                     …         …         …

 

FOXPRO’nun program kütükleri için de, SQL komutları, diğer FOXPRO komutları gibi kullanılabilecektir.

 

 

8.11 Microsoft Access İçinde SQL Kullanımı

Access veri tabanı yönetim yazılımı içinde, veri tabanına erişim amacı ile yapılacak işlemler ve sorgulamalar, sistemde SQL’e dönüştürülür ve uygulanır. Dolayısı ile ACCESS, sorgulama dili olarak tamamen SQL’i kullanır.

Kullanıcı kendi tasarladığı SQL ifadelerini uygulayabilmesi için, ACCESS menüsü içinde View SQL alternatifini seçmesi gerekir. Karşısına çıkacak olan SQL penceresi içinde, SQL komutlarını kullanabilir (Şekil 8.1).

 

 

           SQL

 

SQL-Text:

 

SELECT *                                          ­

FROM Personel

WHERE bol_no=2;

 

¯

 

 

 

Şekil 8.1 ACCESS İçinde SQL Penceresi.

 

 

8.12 Visual Basic’te SQL Kullanımı

İlişkisel veri tabanlarının sorgulanması, güncellenmesi vb. işlemleri Visual Basic ortamı içinde SQL ile gerçekleştirmek mümkündür. Visual Basic içindeki SQL komutları ve bu komutların yazılış biçimleri Microsoft Access’teki SQL’in aynısıdır. Ayrıca Visual Basic içinde, ODBC yazılımı kullanmakta mümkündür. Visual Basic’te kullanılabilecek SQL sözcükleri (komutları) şunlardır:

ALL                            LEFT

DELETE                     OPTION

DISTINCT                  ORDER BY

DISTINCTROW         OWNERACCESS

FROM                        PARAMETERS

GROUP BY                PROCEDURE

HAVING                    RIGTH

IN                               SELECT

INNER                        TRANSFORM

INSERT                      UPDATE

INTO                          WHERE

JOIN                           WITH

 

Bu listede, daha önce incelenmiş olan sözcükler dışındakiler hakkındaki açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 

8.12.1 Distinctrow

SELECT komutu ile elde edilecek çıkışta, tekrar eden hiçbir satır bulunması istenmiyorsa bu sözcük kullanılır.

 

ÖRNEK:        SELECT DISTINCTROW *

FROM Proje;

 

Euroway         2          ist        2

Euroway         2          ist        2

 

şeklinde iki aynı satır varsa sadece biri listelenecektir.

 

8.12.2 Inner

İki tabloyu birleştirerek yeni bir tablo elde etmek için kullanılacak birleştirme (join) işleminin bir türünü anlatmak üzere kullanılır. INNER JOIN sözcüklerinin kullanılması, birleştirilecek tablolar içinde birleştirme alanı için sadece ortak veriye sahip olan satırların birleştirilmesini sağlayacaktır.

 

ÖRNEK:

 

sicil ad soyad bol_no   bölüm_ad bölüm_no y_sos_g_n
257 Ahmet Okan 1   Satış 1 27152
387 Veli Şen 2   Muhasebe 2 34325
1117 Akın Mert 1   Teknik 3 72651
2742 Ayşe Meral 3   Ambar 4 15264
5574 Akın Caner 2        

 

şeklinde ise

SELECT *

FROM Personel,Bölüm

Personel INNER JOIN Bölüm

ON Personel.bol_no=Bölüm.bölüm_no;

 

ifadesi sonucu aşağıdaki sonuç elde edilecektir:

 

sicil ad soyad bol_no bölüm_ad bölüm_no y_sos_g_n
257 Ahmet Okan 1 Satış 1 27152
387 Veli Şen 2 Muhasebe 2 34325
1117 Akın Mert 1 Satış 1 27152
2742 Ayşe Meral 3 Teknik 3 72651
5574 Akın Caner 2 Muhasebe 2 34325

 

8.12.3 Left ve Right

Birleştirme (JOIN) işleminde LEFT sözcüğü kullanılırsa, soldaki tabloda bütün satırlar, sağdaki tabloda müşterek alanla ilişkili hiçbir veri bulunmasa dahi, birleşim tablosuna katılır. RIGHT sözcüğü kullanıldığı takdirde ise, aynı işlem sağdaki tablo için söz konusu olacaktır.

 

ÖRNEK:        SELECT *

FROM Personel,Bölüm

Personel LEFT JOIN Bölüm ON

Personel.bol_no=Bölüm.bölüm_no;

SONUÇ: INNER JOIN’deki tablonun aynısıdır

 

ÖRNEK:        SELECT *

FROM Personel,Bölüm

Personel RIGHT JOIN Bölüm

ON Personel.bol_no=Bölüm.bölüm_no;

 

SONUÇ:

sicil ad soyad bol_no bölüm_ad bölüm_no y_sos_g_n
257 Ahmet Okan 1 Satış 1 27152
387 Veli Şen 2 Muhasebe 2 34325
1117 Akın Mert 1 Satış 1 27152
2742 Ayşe Meral 3 Teknik 3 72651
5574 Caner Caner 2 Muhasebe 2 34325
        Ambar 4 152264

 

8.12.4 Owneraccess

Güvenli bir çok kullanıcılı sistemde, WITH OWNERACCESS OPTION sözcükleri, kullanıcıya belirli tablolara erişmek için izin verilmemiş olsa dahi, o tablolardan sorgulama yaparak bilgi edinme imkanı sağlar.

 

ÖRNEK:        SELECT ad,soyad,maas

FROM Personel

ORDER BY soyad

WITH OWNERACCESS OPTION;

Kullanıcıya Personel’e erişim yasaklanmış olsa bile, bu seçenek ile personele ait maaş bilgilerine erişebilir.

 

8.12.5 Visual Basic’te Execute Özelliği

SQL içinde, tablo satırları (ya da veri tabanı kayıtları) üretmeyen SQL komutlarının VISUAL BASIC içinde icra edilmesi için kullanılabilecek bir yöntemdir. Belirtilen SQL komutunu, belirten veri tabanı üzerinde icra eder. Bu anlamda SELECT komutu için geçerli değilidir.

 

Yazılış Biçimi

Satırlar = Veritabanı.Execute (SQL deyimi)

Satırlar, sayısal bir veri tipi olupdeğeri SQL komutunun etkilediği tablo satırları sayısıdır. Veri tabanı, Visual Basic’te bir veri kontrolünün veri tabanı özelliğidir. Komutlar etkilenecek veri tabanını belirler.

SQL deyimi, veri tabanı üzerinde icra edilecek SQL komutudur.

 

 

ÖRNEK:        Dim db as Database

Set db=OpenDatabase (“isletme.mdb”)

db.Execute (‘Select * From Personel’)

 

Yukarıdaki örnekte db database olarak tanımlanmış değişkendir. Set ile database’i açma ve db değişkenine database adını atama işlemi yapılır. Execute içersinde yazılan SQL deyimi bu satıra gelindiğinde icra edilir (çalıştırılır).

 

8.12.6 Visual Basic’te Database, Dynaset ve Field Nesneleri

Visual Basic profesyonel yazılımda, DIM ve SET deyimleri kullanılarak herhangi bir nesne türü için, nesne değişkenleri yaratılabilir. Örneğin aşağıdaki program parçası Database, Dynaset ve Field adlı Visual Basic nesneleri için nesne değişkenleri yaratmaktadır. Bu kod içinde SQL’in kullanılışına dikkat ediniz:

 

Dim VT As Database, Dina As Dynaset, Ala As Field

SET VT=OpenDatabase(“kitap.mdb”)

SET Dina=VT.CreateDynaset(“SELECT * FROM kitaplar”)

SET Ala=Dina.Fields(“Yaz_ID”)

 

8.12.7 Visual Basic’te Recordset Nesnesi

Visual Basic’te form üzerine data nesnesi yerleştirilmesi durumunda database ve recordset nesneleri otomatik olarak hazırlanmaktadır. Recordset kayıt seti manasına gelmektedir. Bu kayıt seti kullanılara 1. Bölümden itibaren gördüğümüz SQL komutlarını rahat bir şekilde uygulayabiliriz. Recordset nesnesinin kullanımı konusunda aşağıdaki örnek bizi daha çok aydınlatacaktır.

 

ÖRNEK: Personel tablosunda bulunan ve bölüm numarası 3 olan personeli listeleyiniz (sadece ad, soyad ve bölüm no’su listelenecek).

İsletme.mdb veri tabanı dosyası Microsoft Access’te hazırlanmış olduğunu varsalım.

 

Dim db as Database

Dim rs as Recordset

 

Private Sub Command1_Click()

Set db=OpenDatabase(“isletme.mdb”)

Set rs=db.OpenRecordset(“Select * From Personel Where bol_no=2;”)

Text1.text=rs.Fields(“ad”)

Text2.text=rs.Fields(“soyad”)

Text3.text=rs.Fields (“bol_no”)

End sub

 

Yukarıdaki örnektede görüldüğü gibi rs değişkeni db (database) değişkeninin OpenRecordset (kayıt setini aç) özelliğinden yararlanılarak açılır. Bu deyimden sonra gelen SQL sorgusuna eşit olan bütün kayıtlar bu kayıt setine atılır ve bu kayıtların kontrolü burdan yapılır. Text alanlarına ad, soyad ve bol_no yazılır. Fakat birden çok kayıtın bulunduğu takdirde en son kayıt görüntülenir. Bunu engellemek için recordset nesnesinin MoveNext, MoveLast, MovePrevious, MoveFirst gibi bir çok nesnesinden yararlanarak bu kayıtlar görüntülenir. Recordset nesnesinin bir çok özelliği ve SQL sorgulamaları ile veri tabanı işlemleri çok basite indirgenmiş olur.

Eğer veri tabanındaki tablomuzda herhangi bir alana veri yüklemek içinde recordset nesnesi kullanılabilir.

 

ÖRNEK:        Set  rs=db.OpenRecordset (“Select * From Personel”)

rs.Fields (“ad”)=text1.text

rs.Fields (“soyad”)=text2.text

rs.Fields (“bol_no”)=Val(text3.text)

 

Yukarıdaki örnekte ad, soyad ve bol_no alanlarına text alanlarındaki bilgiler aktarılır. Val komutu Visual Basic’e ait bir fonksiyondur.

 

NOT: SQL deyimi yazılan kısımda Visual Basic ve SQL konusunda var olan bütün komutlar veya deyimler kullanılır.

NOT: Set deyimi kendisinden sonra gelen değişkene değer aktarır (= işaretinden sonraki deyimi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 9

ERİŞİM KONTROLÜ ve SİSTEM GÜVENLİĞİ

 

 

9.1 Giriş

Veri tabanına erişim kontrolü ve sistem güvenliğinin sağlanması, en önemli konulardan biridir.

Kim hangi bilgilere erişebilecektir; ne kadarına erişebilecektir?

Kim, hangi bilgiler üzerinde değişiklik yapma ve bilgileri silme hakkına sahiptir?

Veri tabanlarına çok sayıda kullanıcı tarafından erişilebilen ortamlarda, bu erişimin kontrolü son derece önemlidir.

Bu bölümde konu ile ilişkili temel kavramlar anlatılacak ve SQL’de gerekli komutlar ve kullanılış biçimleri örneklerle verilecektir.

 

 

9.2 Veri Tabanı Nesnelerinin Güvenliğinin Sağlanması

Bu bölümde veri tabanı ortamında, değişik tipteki kullanıcılar, ORACLE terminolojisi ile anlatılacaktır. Fakat buradaki prensipler hemen hemen bütün sistemlerde benzer şekilde uygulanmaktadır.

ORACLE veri tabanı yönetim sisteminin kontrol ettiği veri tabanı ortamında, dört farklı türde kullanıcı vardır.

 

 1. Sistem kullanıcısı (System User) tüm veri tabanı ortamına hükmedebilen kullanıcıdır. Veri tabanı yöneticisinin (DBA-Data Base Administrator) üstündedir. Sisteme, yeni kullanıcıları dahil edebilir; bir veya daha fazla kullanıcıya veri tabanı yöneticisi yetkisi verebilir. Kullanıcıların parolalarını değiştirebilir. Sistem kullanıcısı ayrıca, ORACLE veri tabanı sözcüğünü değiştirebilir.

 

 1. Veri tabanı yöneticisi yetkisine sahip olan kullanıcılar, yeni kullanıcıların sistemde çalışmaya başlamaları için gerekli koşulları ve yeni kullanıcıların ayrıcalıklarını belirleme, kullanıcıların çalışmalarına son verme ve ORACLE veri sözcüğü yetkilerine sahiptir.

 

 1. CONNECT ve RESOURCE ayrıcalıkları verilen kullanıcıları, veri tabanına bağlanabilirler, yeni tablolar ve indeksler yaratabilirler.

 

 1. Sadece CONNECT ayrıcalığına sahip olan kullanıcılar, sadece mevcut tablolara erişebilirler fakat kendi tablolarını yaratamazlar.

 

 

9.3 Yeni Kullanıcılar Yaratma ve Kullanıcılara Ayrıcalık Verme

ORACLE ilk yüklendiği (install) zaman SYSTEM/MANAGER statülü kullanıcı otomatik olarak yaratılır. İlk olarak, sistem kullanıcısı default parolayı değiştirmelidir. Daha sonra sistem kullanıcısı tarafından diğer kullanıcılara ayrıcalıkları ve kullanıcı tipleri aşağıdaki komutlarla verilir:

 

GRANT DBA to Mert

GRANT DBA to Mitat

GRANT RESOURCE, CONNECT to Beril

GRANT CONNECT to Mehmet

GRANT CONNECT to Ali

GRANT CONNECT to Cem

 

Mert ve Mitat adlı kullanıcılar veri tabanı yöneticisi, Beril adlı kullanıcı CONNECT ve RESOURCE ayrıcalıklı, Mehmet, Ali ve Cem ise CONNECT ayrıcalıklı olarak tanımlanmaktadır.

Verilen bir ayrıcalığı iptal etmek içinse REVOKE komutu kullanılır.

REVOKE CONNECT to Ali komutu ile Ali’ye daha önceden verilen veri tabanına bağlanma (CONNECT) ayrıcalığı iptal edilmektedir.

Bir tabloyu yaratan kişi o tablonun sahibi (owner) olarak kabul edilir. Eğer tablonun sahibi tarafından yetki verilmemişse, tabloya başka hiç kimse erişemez. Tablo sahibi tarafından, tabloya erişim, tabloda değişiklik yapma gibi değişik ayrıcalıklar, GRANT komutu ile diğer kullanıcılara verilebilir. Örneğin aşağıdaki komut, bütün kullanıcılara personel adlı tabloya erişip bilgi dökme (SELECT), satır ekleme (INSERT), tabloda değişiklik yapma (UPDATE), satır silme (DELETE), tablonun yapısında değişiklik yapma (ALTER), indeksleme (INDEX) ve kümeleme (CLUSTER) yetkilerini vermektedir.

 

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE

DELETE, ALTER, INDEX, CLUSTER

ON Personel

TO PUBLIC;

 

Bu komutu daha kısa şekilde aşağıdaki gibi yazmak mümkündür:

 

GRANT ALL

ON Personel

TO PUBLIC;

 

Ahmet isimli kullanıcıya personel ve proje tabloları üzerinde sadece SELECT yetkisi verilmek istenirse, aşağıdaki GRANT komutunu yazmak gerekecektir:

 

GRANT SELECT

ON Personel, Proje

TO Ahmet;

 

9.4 View’lerle İlişkili Güvenlik İşlemleri

            GRANT komutu, tabloların kullanımı ile ilişkili kısıtlamalar getirmektedir. View’ler, tabloların belirli sütunları ile oluşturulabildiği için, view oluşturma sayesinde, tablonun sütunları (alanları) bazında da kullanım kısıtlaması dolayısıyla güvenlik önlemi getirilebilir.

Örneğin, personel ilişkili tüm bilgilerin saklandığı Personel tablosunda, maaşlarda bulunduğu için yönetim açısından bu tabloyu tüm kullanıcıların erişmesine olanaklı kılmak mahsurludur. Öte yandan, çalışan personel ile ilişkili diğer bilgiler, işletmenin her bölümünde pek çok çalışan tarafından çeşitli zamanlarda ihtiyaç duyulabilir.

Bu durumda en uygun yol, personelle ilişkili, maaşlar hariç tüm bilgilerin bulunduğu bir View oluşturmak ve bunun bütün kullanıcıların erişimine açmaktır. Aşağıdaki komutlarla bu işlem yapılmaktadır:

 

CREATE VIEW genpers

AS

SELECT sicil,sosy_g_no,ad,soyad,

dogum_tar,adres,cinsiyet,bol_no,yon_s_g_n

FROM Personel;

GRANT SELECT

ON genpers

TO PUBLIC;

 

Böylece, genpers adlı VIEW herkesin erişimine açılarak, personel tablosu ise sadece belirli kişilerin kullanımına açık tutularak, fiilen, personel tablosunun maas alanı üzerinde bir işlem yasağı oluşturulmuştur.

Pratikte bir işletmede, her bölümün yöneticisine, sadece o bölümdeki maaşları bilme ve gerekirse maaşlarda değişiklik yapabilme yetkisinin verilmesi gerekir.

Bunun sağlanması için, personel tablosundan her bölümle ilişkili olarak bir view oluşturmak ve bu viewler üzerinde yöneticiye inceleme yapmak ve maaş üzerinde değişiklik yapmak yetkisinin verilmesi uygun bir çözüm olacaktır. Örneğin, mühendislik bölüm numarası 2 ise

 

CREATE VIEW mühendis

AS

SELECT *

FORM Personel

WHERE bol_no=2;

GRANT SELECT, UPDATE (maas)

ON mühendis

TO müh_yönet;

 

Mühendislik bölümü yöneticisinin sistemdeki kullanıcı adı (user_id) müh_yönet ise, bu yöneticiye, mühendis adlı, sadece mühendislik bölümündeki personeli içeren view üzerinde, inceleme yapma ve maas alanında değişiklik yapma imkanı verilmektedir.

Her kullanıcıya, sadece kendi bilgilerini inceleyip diğerlerini inceleyememesi şeklinde bir kısıt konulmak istenirse aşağıdaki yol izlenebilir:

 

CREATE VIEW özel

AS

SELECT Personel

WHERE sicil=USER;

GRANT SELECT

ON özel

TO PUBLIC;

 

Burada, o andaki kullanıcının kullanıcı isminin sicil ile belirlendiği varsayılıyor. USER bir ORACLE sistem değişkenidir; o esnada sistemde bulunan (logon yapmış) kullanıcının, user_id’sini (kullanıcı belirleyicisi) saklamaktadır.

 

 

9.5 Veri Tabanı Ortamındaki İşlemlerin İzlenmesi

ORACLE veri tabanı yönetim yazılımı, diğer pekçok benzer yazılım gibi, tablo sahibi kullanıcılar, tablolarına erişim teşebbüsleri ile ilgili ve tablolar üzerinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili döküm ve bu işlemleri izleme imkanı verir. Ayrıca, veri tabanı yöneticisine ise, tüm sistem için, aynı olanak verilmiştir; ayrıca veri tabanı yöneticisi sisteme girme (log on) teşebbüsleri ile ilgili bilgileride izleyebilir.

Örneğin veri tabanı yöneticisinin personel tablosu üzerinde tablodaki verileri ya da tablonun yapısını değiştirmekle ilgili teşebbüsleri incelemek istediğini düşünelim. Bunu gerçekleştirmek için AUDIT komutunu aşağıdaki gibi kullanmak durumundadır:

 

AUDIT INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER

ON Personel

BY ACCESS;

 

izleme işlemini sona erdirmek içinse NOAUDIT komutu kullanılır:

 

NOAUDIT INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER

ON Personel

BY ACCESS;

 

ORACLE, veri tabanı yöneticilerine, denetim imkanlarını genişletmek için aşağıdaki yetkileride vermiştir:

 

CONNECT                 ORACLE veri tabanı sistemine log on teşebbüslerini görüntüler.

 

DBA                           Sistem çapındaki GRANT, REVOKE, AUDIT ve NOAUDIT deyimlerini ve ayrıca CREATE/ALTER PARTITION, CREATE/DROP PUBLIC SYNONIM deyimleri izler.

 

NOT EXISTS             Tablolara erişim esnasında does not exists (mevcut değil) hata mesajı alınan erişimleri görüntüler.

 

RESOURCE               CREATE/DROP TABLE, VIEW, SPACE, SYNONIM deyimlerini, CREATE/ALTER/DROP CLUSTER deyimlerini izleme imkanı sağlar.

 

ÖRNEK:        AUDIT DBA

ON DEFAULT

BY ACCESS;

 

ÖRNEK:        AUDIT NOT EXISTS

ON Personel

BY ACCESS;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 10

HAREKET YÖNETİMİ

 

 

10.1 Temel Kavramlar

Hareket yönetimi (transaction management) bir veri tabanı yönetim sistemindeki en önemli işlemlerden biridir. Hareket yönetiminin SQL komutları ile nasıl gerçekleştirilebileceği bu bölümün konusunu teşkil edecektir.

 

Hareket (transaction)

SQL’de bir hareket, ‘veri tabanı üzerinde çeşitli fonksiyonları gerçekleştiren bir işlemler dizisi’ olarak tanımlanır. Bu tanım çerçevesinde, işlemler dizisi, çok sayıda birbirini izleyen SQL komutlarından ya da SQL’in katılımlı kullanılması durumda üst dil komutlarından oluşur.

Veri tabanında mevcut olan par_sat adlı tabloda, satıcı numarası (sat_no), parça numarası (parca_n) ve miktar (miktar) sütunları mevcuttur. Şimdi S1 satıcısından P1 parçasından 500 tane talep edilmiş olsun. Stoktan talep etme hareketi olarak nitelendirebileceğimiz bu hareket için aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekecektir:

 • S1 satıcısının P1 parçasını satıp satmadığını kontrol etmek.
 • S1 satıcısı P1 parçasını satıyorsa, talep edilen miktarı, tablodaki miktarla mukayese ederek talebi karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek.
 • Talep karşılanabiliyorsa, par_sat üzerinde S1 satıcısının P1 parçasının miktar alanından 500 eksilterek güncelleme yapmak.

Stok talebi hareketini aşağıdaki gibi bir akış diyagramı ile ifade etmek mümkündür:

 

Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Şekil 10.1 Hareket Akış Diyagramı.

Hareket başarılı ise (istenilen değişiklikler yapılmış ise) veri tabanının yeni durumu hareketten önceki durumundan farklı olacaktır. Bunu aşağıdaki diyagram ile daha açık görmek mümkündür:

 

 

 

Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Hayır

 

 

Şekil 10.2 Hareket ve Veri Tabanı Durumu İlişkisi.

 

Eski duruma dönme (recovery)

            Bir hareket içinde herhangi bir işlem başarısızlıkla sonuçlanmışsa, o hareket içindeki işlemlerden bazıları tarafından veri tabanı üzerinde gerçekleştirlmiş değişiklikler iptal edilmeli ve veri tabanı hareketin başlamasından önceki duruma dönmelidir.

 

Aynı zamanda çok sayıda işleme (eşzamanlılık-concurrency)

Aynı zamanda birden çok hareket aktif halde olabilir. bu hareketlerden bazıları aynı anda veri tabanı üzerindeki aynı alanlara erişip değişiklik yapmak isteyebilir. Veri tabanı yönetim sisteminin bu durumu kontrol etmesi zorunludur.

 

 

10.2 Hareket Yönetiminin Gerçekleştirilmesi

Bir işlemler dizisinden oluşan bir hareketle, işlemlerin tümü başarılı ise veri tabanının durum değişikliğinin kalıcı hale getirilmesi, işlemlerden biri bile başarısız ise değişikliklerin reddedilerek veri tabanının hareketten önceki durumuna dönüştürülmesi şeklindeki hareket yönetimini gerçekleştirmek için iki yaklaşım vardır:

 • Standart olmayan yöntem

Bu yöntemde, hareketi oluşturan işlemlerle ilişkili komutlar BEGIN ve END

TRANSACTION komutları arasına alınır.

 

BEGIN TRANSACTION;

komut 1;

komut 2;

–                                                       Hareketi oluşturan komutlar

komut n;

END TRANSACTION;

 

 • ANSI standardı

Buna göre aşağıdaki yapı kullanılacaktır:

 

 

 

komut 1;

komut 2;

–                                  Hareketi oluşturan komutlar

komut n;

COMMIT

 

Standart metod kullanıldığına göre, bir hareket, ilk rastlanılan SQL komutu

ile başlar ve aşağıdaki komut ya da olaylardan biri ile karşılaşınca sona erer:

 

COMMIT

ROLLBACK

Herhangi bir veri tanımlama dili

(Data Definition Language-DDL)

komutu

Hata koşulu

Sistemden çıkılması (logoff)

Sistemden normal olmayan çıkış

Bir işlemler dizisinden oluşan hareket sona erince, bir sonraki SQL komutu otomatik olarak devreye girer.

 

 

10.3 Commit ve Rollback Komutları

Bir hareketi oluşturan komutların sonunda COMMIT komutu kullanılmışsa, bu hareketin veri tabanı üzerinde oluşturduğu değişiklikler sistem tarafından kalıcı hale getirilir.

Hareketi oluşturan komutlar sonunda ROLLBACK komutu kullanılmışsa, gerçekleştirilen değişikliklerin tümü iptal edilecek ve veri tabanı, hareketten önceki durumuna dönecektir.

 

ÖRNEK:        UPDATE Personel

SET maas=27000000

WHERE sicil=27115;

INSERT INTO Bölüm (bölüm_ad,

bölüm_no,y_sos_g_n,y_is_b_tar)

VALUES (‘halkla ilişkiler’,7,’27141527’,{01/05/93});

COMMIT

 

Bu örnekte, personel tablosunda sicili 27115 olan kişinin maaşı 27000000 yapılmakta ve bölüm adlı tabloya ise, halkla ilişkiler adlı yeni bir bölüm, bölüm numarası, yöneticinin sosyal güvenlik numarası ve yöneticisinin işe başlama tarihi yeni bir satır olarak yüklenmektedir.

Yukarıda açıklandığı gibi, COMMIT komutuna kadar görülen SQL komutları ANSI standart yönetimine göre bir hareket kabul edilecekler COMMIT ile bu komutlarca veri tabanında gerçekleştirilen değişiklikler kalıcı hale getirilecektir.

COMMIT yerine ROLLBACK kullanılsa idi, o takdirde yapılan değişiklikler iptal edilecek ve veri tabanında bu hareketten dolayı bir değişme görülmeyecekti.

 

 

10.4 Eşzamanlı Erişimler İçin Kilitleme Yöntemi – Lock Table Komutu

Farklı veri tabanı yönetim sistemleri dolayısıyla bunlar içindeki SQL gerçekleştirimleri, veri tabanı içindeki tablo sütunlarına aynı zamanda erişim ve güncelleme taleplerini farklı şekilde kontrol etmektedirler. Pekçok SQL gerçekleştiriminde mevcut olan LOCK TABLE adlı SQL komutu, kullanıcıya, kısıtlı bir zaman dilimi içinde bir veya daha fazla tabloyu tek başına, özel olarak kullanma imkanı vermektedir. Bu komutun yazılış biçimi aşağıdaki gibidir:

 

LOCK TABLE tablo ya da view adı IN

SHARE | EXCLUSIVE MODE

 

SHARE MODE seçeneği kullanılırsa, diğer kullanıcılar tablo ya da view üzerinde sadece okuma işlemi (SELECT) yapabilirler; silme ya da güncelleme yapamazlar.

SHARE ile kilitlenmiş bir tabloyu aynı anda çok sayıda kişi kullanabilir. (Bir kullanıcı her türlü hakka sahip olabilir; diğerleri sadece okuma yapabilir.(Şekil 10.3))

 

 

 

Sadece okuma

Tabloyu SHARE                                                                                  yapabilen diğer

Mode’da                                                                                             kullanıcılar

kilitleyen kullanıcı

 • Güncelleme (Update)
 • Silme (Delete) yapabilir.

 

Şekil 10.3 LOCK TABLE (Tablo Kilitleme) Komutunun SHARE MODE (paylaşımlı mod) da Kullanımı.

 

LOCK TABLE komutu, EXCLUSIVE MODE’da kullanılırsa, diğer kullanıcılar gene tabloda herhangi bir değişiklik yapamazlar; tabloda sorgulama yapabilirler fakat tablo üzerinde herhangi bir kilitleme (LOCK TABLE) işlemine girişmelerine müsaade edilmezler. (SHARE MODE ile aradaki en önemli fark budur (Şekil 10.4))

 

 

 

Sadece okuma yapabilen diğer

Tabloyu EXCLUSIVE                                                                      kullanıcılar.

MODE’da                                                                                         Bunlar tablo

kilitleyen kullanıcı                                                                          üzerinde kilitleme – Güncelleme (Update)                                                           işlemine de teşeb-

– Silme (Delete) yapabilir.                                                               büs edemezler.

Şekil 10.4 LOCK TABLE (Tablo Kilitleme) Komutunun EXCLUSIVE MODE

(Özel Mod) da kullanımı.

 

Her iki tür kilitleme komutunun da, tablo üzerindeki kilitleme etkisi, tabloyu kilitleyen kullanıcının bir COMMIT ya da ROLLBACK komutunu kullanması ile sona erer.

Sistem bir tabloyu kilitlemeye teşebbüs etmeden önce, o tablo üzerinde herhangi bir kullanıcının EXCLUSIVE MODE’da bir LOCK TABLE işlemi uygulayıp uygulamadığını kontrol eder.

 

 

10.5 Kilitleme Yönteminin Sakıncaları

Tablolar üzerinde kilitleme yönteminin uygulanmasının çeşitli sakıncaları olabilir.

Bunlardan ilk başta geleni, sistemdeki bazı kullanıcıların bir veya daha fazla tablo üzerinde uzun süre kilitleme işlemi uygulayarak tabloları tekeline alması ve dolayısıyla sistemin genel performansını düşürmesidir.

İkinci ve çok daha ciddi olan sakınca ise çıkmaza girme (deadlock) olayının meydana gelmesidir.

Çıkmaza girme aşağıdaki şekilde oluşur:

A kullanıcısı X tablosunu EXCLUSIVE olarak kilitlemiştir. Bir sonraki işlem adımında ise Y tablosuna erişmek istemektedir. Aynı anda ise, B kullanıcısı Y tablosu üzerinde Y tablosu üzerinde EXCLUSIVE kilitleme yapmıştır ve X tablosuna erişmek istemektedir. (Şekil 10.5)

 

A, X’i                                                                                    B, Y’yi

EXCLUSIVE                                                                         EXCLUSIVE

olarak                                                                                    olarak

kilitlenmiştir.                                                                        kilitlemiştir.

           Şekil 10.5 Çıkmaza Girme (Deadlock) Durumunun Oluşması.

 

Çıkmaza girme durumu, herhangi bir müdahale olmazsa, sonsuza kadar bekleme ile sonuçlanacaktır.

Sistem tarafından, çıkmaza girme durumu, kullanıcılardan birini bir anlamda feda ederek ortadan kaldırılabilir.

ORACLE veri tabanı yönetim sisteminde, çıkmaza girme durumu sistem tarafından otomatik olarak tespit edilir ve sistem tarafından ortadan kaldırılır.

Ortadan kaldırma şu şekilde olur: Sistem, çıkmazı oluşturan komutları analiz ederek bunlardan birine ROLLBACK işlemi uygulayarak, o komutu kullanan  kullanıcının yarattığı kilitlenmeyi ortadan kaldırır.

 

 

10.6 Otomatik Kilitleme

Bazı veri tabanı yönetim sistemleri, tablonun değişimine sebebiyet verecek herhangi bir komut (INSERT, UPDATE, DELETE) uygulandığı zaman, o tablo üzerinde otomatik olarak EXCLUSIVE kilitleme oluşturur. Bu kilitleme herhangi bir COMMIT ya da ROLLBACK komutu ile ortadan kalkacaktır.

 

ÖRNEKLER:

LOCK TABLE X IN SHARE MODE;

X tablosu SHARE MODE’da kilitleniyor. Diğer kullanıcılar sadece okuma yapabilir.

 

LOCK TABLE Y IN EXCLUSIVE MODE;

 

Y tablosu EXCLUSIVE MODE’da kilitleniyor. Diğer kullanıcılar sadece okuma yapabilir ve Y tablosu üzerinde kilitleme yapamazlar.

 

 

KAYNAKLAR

 1. SQL, The Standart Handbook, Stephan Cannon, Gerard Otten, Mc Graw Hill Book Comp., 1993
 2. Introduction to Oracle, M. Bronzite, Mc Graw Hill Book Comp., 1993
 3. An Introduction to Database System, Volume I, C. J. Date, 1990
 4. Visual Basic für DOS, Peter Manodjemi, Addison-Weley, 1993
 5. DBase III-IV Programlama, Mithat Uysal, Murat Tunç, Beta Yay., 1994
 6. Foxpro für Windows, W. Schottler, Addison Wesley, 1993
 7. Das Microsoft Access, R. Albrecht, N. Nicol, Addison Wesley, 1993
 8. SQL Veri Tabanı Sorgulama Dili, Mithat Uysal, Beta Yay., 2000